Vinil Klorür Tayini (Sularda)

Vinil Klorür Tayini (Sularda)
Vinil Klorür Tayini (Sularda)

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, suların teknik ve hijyenik koşullara uygunluğu ile kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının üretilmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi, satışı ve denetlenmesi ile ilgili esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik, içme suları, kullanma suları ve kaynak suları ile ilgili esasları kapsamaktadır. Ayıca yönetmelikte içme ve kullanma sularında yapılması gerekli analizler ve izin verilen sınır değerler de açıklanmaktadır.

Bu yönetmeliğin koşullarına göre sular, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikroorganizmalar ve parazitler içermiyorsa ve yönetmelikte açıklanan kalite standartlarına, dezenfeksiyon ve analiz özelliklerine, düzeltici önlemler ve kullanım sınırlamalarına ve arıtma, ekipman ve materyallerin kalitesine uygun ise, ayrıca yönetmelik ekinde verilen parametrik değerlere uygun ise (Ek 1), bu sular sağlıklı ve temiz kabul edilmektedir.

Sözü edilen yönetmelik, Avrupa Birliği tarafındna çıkarılan 2003/40/EC sayılı doğal mineralli suların bileşenleri konsantrasyon limitlerini belirleyen direktif paralelinde hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Parametreler ve Parametrik Değerler başlıklı ekinde (Ek 1), suların mikrobiyolojik, kimyasal ve gösterge parametreleri ile radyoaktivite değerleri açıklanmıştır. Kimyasal parametrelerden biri de vinil klorürdür. Sularda vinil klorür değeri en yüksek litrede 0.50 μg olmak zorundadır. Bu sınır değeri, su ile temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer kalıntı konsantrasyonunu ifade etmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, sularda vinil klorür tayini çalışmaları yapılmaktadır. Sularda bulunan vinil klorür seviyesini tespit etmek amacı ile headspace yöntemi kullanılmakta ve testler gaz kromotografi cihazı ile yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ayrıca Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılan, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ’e de uyulmaktadır (Tebliğ no: 2002/5).