Epikloridin Tayini

Epikloridin Tayini
Epikloridin Tayini

Ambalajlı sular konusu zaman zaman haberlere çıkmaktadır. Suda bulunması ve bulunmaması gereken maddeler konusunda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından farklı referans değerleri açıklanmaktadır. Sağlık Bakanlığı genelde Avrupa Birliği ülkeleri tarafından açıklanan değerleri baz alıyor, ancak bu durumda başka kuruluşlar tarafından açıklanan değerlere ters düşülebiliyor. Bu durum haklı olarak insanların kafalarını karıştırıyor.

Örneğin kansorejen olarak bilinen ve bazı ambalajlı sularda bulunan epikloridin ve vinil klorür maddeleri, Sağlık Bakanlığı’nın esas aldığı Avrupa Birliği standartlarına uygundur, ama Amerika Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) standartlarının çok üzerindedir. İşin doğrusu arsenik, antimon, civa ve nitrit gibi kimyasal maddeler yanı sıra epikloridin ve vinil klorür gibi kimyasal maddelerin içme sularında bulunmaması gerekmektedir. Ancak epikloridin ve vinil klorür için sınır değerler şu şekildedir: Avrupa Birliği ülkelerinde 0,5 μg/l, Amerika’da 2 μg/l ve Dünya Sağlık Örgütü açısından 0,3 μg/l.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler açısından bakıldığında 2005 yılında çıkarılan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik yürürlüktedir ve resmi denetimler bu doğrultuda yapılmaktadır. Zaten bu yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan şu yasal düzenlemeler esas alınmıştır:

  • İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi
  • Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava ile İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 2003/40/EC sayılı Konsey Direktifi
  • Doğal Mineralli Sulardan ve Kaynak Sularından Florürün Uzaklaştırılması İçin Aktif Alüminyum Kullanımının Şartları Hakkında 115/2010 sayılı AB Komisyonu Tüzüğü

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler çerçevesinde içme sularında epikloridin tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır. Sularda epikloridin tayini için esas alınan strandart şudur:

  • TS 266 Sular - İnsani tüketim amaçlı sular

Bu standarda göre içme suyunda en fazla 0,1 μg/l epikloridin bulunmalıdır.