Fosfat Tayini (PO4-P Cinsinden)

Fosfat Tayini (PO4-P Cinsinden)
Fosfat Tayini (PO4-P Cinsinden)

Fosfor tayini çalışmaları, çevre mühendisliği uygulamalarında büyük önem taşımaktadır. İçme sularında ve kullanma sularında fosfor, fosfat olarak bulunmaktadır. Özellikle anorganik fosfat bileşikleri çevre mühendisleri için çok önemlidir.

İnsan vücudunda kalsiyum en fazla bulunan kimyasal elementtir, fosfor ise ikinci sıradadır. Bütün canlı organizmalar için fosfor bileşikleri DNA yapıları için çok önemlidir. Bunun yanı sıra kemik ve diş oluşumu için, hücrelerin büyümesi ve gelişmesi için, kalp kasının çalışması için ve sinir ve kas sistemlerinin çalışması için insan vücudunun hep fosfora ihtiyacı bulunmaktadır.Fosforun yüzde 90’a yakın bir kısmı kemikte fosfat formunda depolanmaktadır.

Fosfor bileşikleri yüzey sularında alglerin büyümesini hızlandırmaktadır. Bu sulardaki besin değerleri, sudaki fosfat konsantrasyonuna bağlı olarak artmakta ve bunun sonucunda plankton ve alg varlıkları aşırı derecede çoğalmaktadır. Sadece 1 gram fosfat fosforu (PO4-P) 100 gram algin beslenmesi için yeterli olmaktadır. Yüzey sularında neden olacağı olası tehlikeler yüzünden Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 91/271/EEC Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi ile fosfat bileşiklerinin alıcı ortamlara bırakılması için sınırlamalar getirilmiştir. Atıksu arıtma tesisinin büyüklüğüne bağlı olarak bu sınır değerler 2 mg/l olarak tespit edilmiştir.

Atıksularda bulunan ya da doğrudan yüzey sularına bırakılan fosfat bileşikleri genel olarak topraktan suya karışan gübrelerden, veya insan ve hayvan dışkılarından ya da deterjanlar ve temizlik maddelerinden gelmektedir.

Atıksu analizinde PO4 (fosfat) konsantrasyonu her zaman fosfatın fosfor içeriği cinsinden ifade edilir. Yani sonuç, PO4-P olarak gösterilir. Yönetmeliklerde ve standartlarda açıklanan limit değerler, toplam PO4-P olarak ifade edilir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında fosfat tayini çalışmaları da PO4-P cinsinden yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.