Saflık Analizi (Titrimetrik)

Saflık Analizi (Titrimetrik)
Saflık Analizi (Titrimetrik)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği esas alınarak, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği (Tebliğ no: 2001/46) yayınlanmıştır. Gıda maddelerinde kullanılan katkı maddelerinin saflık kriterlerine uygun olup olmadığını tespit eden analiz yöntemlerini belirleyen bu tebliğ, koruyucular, renklendiriciler ve antioksidanların saflık kriterleri analiz yöntemlerini kapsamaktadır.

Laboratuvarların, ilgili yasal düzenlemeler, yayınlanan standartlar ve bilimsel doğruluğu kanıtlanmış olan yöntemler çerçevesinde çalışmaları esastır. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler açısından da bu bir zorunluluktur.

Tebliğin Genel İlkeler başlıklı ekinde (Ek 1), numunenin analize hazırlanması, reaktifler, cihaz ve malzemeler ve sonuçların açıklanmasına yönelik esaslar yer almaktadır. Örneğin, alınan örnek analiz öncesinde homojen hale getirilmelidir. Hazırlanan örneğin bozulmaması için, havasız ve nemsiz bir kapta saklanmalıdır. Kullanılan bütün reaktifler analitik saflıkta olmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece analiz sonuçları, laboratuvara gelen orijinal örneğin kütle olarak yüzdesi şeklinde verilmelidir.

Tebliğin Analiz Metodları başlıklı dördündü maddesinde ve eklerinde tebliğ kapsamına giren on beş yöntem açıklanmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı koratografik yöntem bir kısmı titremetrik yöntem esasına dayanmaktadır.

Titrimetrik yöntemler, konsantrasyonu bilinen herhangi bir çözeltinin analit ile reaksiyona giren miktarının ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Titrimetrik yöntemlerin uygulama alanı çok geniştir ve etkili kantitatif analiz yöntemleridir. Kendi içinde farklı uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin volumetrik yöntemde, konsantrasyonu bilinen bir çözeltinin hacmi ölçülmektedir. Gravimetrik yöntemde hacim yerine reaktifin kütlesi ölçülmektedir. Kulometrik yöntemde ise elektrokimyasal reaksiyonun tamamlanması için geçen süre ölçülmektedir.

Laboratuvarlarda, gıda katkı maddeleri için titrimetrik yöntemlerle çeşitli saflık analizleri yapılmaktadır. Bu test çalışmalarında yukarıda sözü geçen tebliğ esaslarına ve ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara uyulmaktadır.