Üre Analizi

Üre Analizi
Üre Analizi

Hayvansal üretim, insan neslinin devamını sağlayan ve dengeli beslenmenin vazgeçilemez unsudur. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal temel besin maddelerinin ekonomik üretimi bakımından rasyonel beslemenin önemi büyüktür. Hayvansal gıdalar, proteinler, vitaminler ve mineral maddeler başta olmak üzere insanların gereksinim duyduğu temel besin maddelerini uygun oranlarda içeren, kendisine özgü lezzet ve aromaya sahip ve sindirimi kolay ürünlerdir. Hayvansal gıdaların yeterli miktarlarda üretilmesi ve tüketilmesi, toplumsal gelişmenin en önemli göstergesidir.

Hayvanların gıda gereksinmeleri ve hayvanlara verilen yemlerin besleme değerleri, hayvan beslemenin özünü teşkil etmektedir. Hayvansal gıdaların miktar ve kalite bakımından olumlu ve ekonomik olması, uygun yemler veya yem karmaları kullanılmasına bağlıdır.

Yemlerin içine protein kaynağı olarak üre katılmaktadır. Uygulamada 1 ton karma yem için en fazla 15 kg üre kullanılabileceği hesaplanmıştır. Yemlere üre ilave edilmesi, yüksek verimli süt veren ineklerin beslenmesinde, karaciğerde üretilen salya içinde bulunan üre miktarını takviye etmek amacı ile yapılmaktadır. Hayvan yemlerine üre karıştırılması konusunda mevcut yasal düzenlemelere ve Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılan yem katkıları ile ilgili direktiflere uyulmaktadır.

Laboratuvarlarda yemlerde üre olup olmadığı, var yok testleri ile kalitatif olarak belirlendiği gibi, kantitatif olarak da üre miktarı bulunabilir. Kantitatif üre tayini çalışmalarında yem örneği, berraklaştırıcı maddeler ve su ile çalkalanmakta ve süspasiyon durumuna getirilerek süzülmektedir. Sonra bu süzüntüğe dimetilaminobenzaldehit ilave edilmekte ve spektrofotometrede absorbans değeri ölçülerek üre miktarı tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, yemlerde üre analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10338 Hayvan yemleri - Üre tayini
  • TS 6319 Hayvan yemleri - Üreli melas
  • TS 8477 Hayvan yemleri - Yemlik üre