Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi)

Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi)
Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi)

Sanayi tesislerinin neden olduğu kirlenme, buralardan çıkan, zehirleyici ve öldürücü kimyasal maddeler yüzündendir. Ne yazık ki sanayi tesislerinin birçoğu, atıklarını toprağa ve suya herhangi bir arıtma işlemi yapmadan bırakmaktadır. Her durumda bu atıklar suya ulaşmakta ve kirlilik yaratmaktadır.

Nitrit, azot döngüsünün bir ara aşamasıdır. Nitrit, sularda bulunan proteinli maddelerin biyolojik parçalanması ile oluşmaktadır. Suda rastlanacak en düşük nitrit seviyesi bile, organik bir kirlenmenin göstergesidir. Yüzey sularında eğer amonyak seivyesi yüksek ise, sıcaklığın artması ile birlikte bakteri ve diğer canlı organizmalar faaliyet geçmekte ve nitrit meydana gelmektedir.

Sularda nitrit varlığının ve miktarının tespit edilmesinde iyon kromotografisi (IC) yöntemine de başvurulmaktadır. Bu yöntem, iyon değiştirme reçineleri kullanarak iyonları ayırma ve tespit etmek yöntemidir. Anyonları birbirinden ayırmak için anyon değiştirme reçineleri kullanılırken, katyonları birbirinden ayırmak için katyon değiştirme reçineleri kullanılmaktadır. Katı bir maddenin içeriğinde bulunan iyonlar, bu katı maddenin temasta olduğu çözelti içindeki aynı cins yüklü olan iyonlarla belli bir denge içinde yer değiştirmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler arasında iyon kromotografisi yöntemi ile nitrit miktarı tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu analizlerde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 6183 Meyve, sebze ve mamulleri - Nitrit ve nitrat tayini - Moleküler absorpsiyon spektrometrik metot
  • TS EN 12014-1 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 12014-2 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 2: Sebze ve sebze ürünlerinde nitrat muhtevasının HPLC / IC metodu ile tayini
  • TS EN 12014-4 Gıda maddeleri - Nitrat ve/veya nitrit muhtevası tayini - Bölüm 4: Et ürünlerinde nitrat ve nitrit muhtevasının tayini için iyon değişim kromatografik (IC) metot