Dikloretan Tayini

1,2 Dikloretan Tayini
1,2 Dikloretan Tayini

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2005 yılında, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik hazırlanırken, su ve çevresinde oluşan tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin tespit edilmesi, önlenmesi ve aşamalı olarak düşürülmesi amaçlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 76/464/EEC sayılı tehlikeli maddelerin boşaltılması direktifi esas alınarak hazırlanan bu yönetmelik, yüzeysel sularda kirliliğe neden olan tehlikeli maddelerin tespit edilmesini, kirlilik azaltma programlarının oluşturulmasını, kirliliğin önüne geçilmesini ve takip edilmesini, suya boşaltılacak tehlikeli maddelerin envanterinin çıkarılmasını, boşaltma standartları ve kalite kriterlerinin belirlenmesini ve bunlarla ilgili teknik ve idari esasları kapsamaktadır.

Bu yöntemelik ekinde bulunan Çok Tehlikeli Maddeler ve Bunlara Ait Özel Hükümler listesinde (Ek 1), 1,2 Dikloretan (EDC) (CAS 107-06-2) maddesi de bulunmaktadır. 1,2 dikloretan, ya da daha önce bilinen ismi ile etilen diklorür maddesi, organik bir kimyasal bileşiktir. Daha çok PVC üretiminde ara ürün olarak kullanılmaktadır ve oldukça zehirli bir maddedir. Kesinleşmiş olmasa da kanserojen bir madde olduğun sanılmaktadır.

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına göre akredite olan laboratuvarlar, genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uymaktadır. Aynı zamanda ölçüm, analiz, test ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarlar güvenilir ve tarafsız hizmet vermekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Sözü edilen laboratuvarlar kimyasal testler kapsamında çeşitli sularda 1,2 dikloretan tayini çalışmaları da yapmakta ve bu çalışmalarda şu standardı esas almaktadır:

  • TSE EN ISO 15680 Su kalitesi - Grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometri metodu ile eser elementlerin tayini

Bu standart, su kalitesini belirlemek amacı ile yapılacak 1,2 dikloretan analiz yöntemini de kapsamaktadır.