Üre Tayini (Mikroskobik)

Üre Tayini (Mikroskobik)
Üre Tayini (Mikroskobik)

2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Yem Hijyeni Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, yemlerin hijyen koşulları ile ilgili genel kuralları, yem işletmelerinin kayıt altına alınması ve yemlerin izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir. Yem işletmecilerinin birincil üretimden itibaren, yemlerin piyasaya sunulmasına kadar bütün aşamalardaki faaliyetlerini ve gıda amaçlı hayvanların beslenmesi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Sözü edilen yönetmliğe göre, yem üreten firmalar, yemlerin üretilmesi, bu yemlerin üretim yerlerinde taşınması, muhafaza edilmesi, işlenmesi, bir başka firmaya taşınması ya da kendi hayvanları için silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş yem katkı maddesi dışında başka bir katkı maddesi veya premiks kullanmadan yemlerin karıştırılması gibi faaliyetlerde bulunuyorsa, bu yaptıkları faaliyetler ile ilgili Ek 1’de belirtilen koşullara uymak zorundadırlar (Ek 1 Birincil üretim).

Bu sayılan faaliyetlerin dışında faaliyet gösteren ya da kendi hayvanları için ayırdığı katkı maddesinden başka yem katkı maddeleri veya premiks kullanarak yem karışımı yapan firmalar, Ek 2’de belirtilen koşullara uymak zorundadırlar (Ek 2 Birincil üretim dışında yem işletmeleri için aranan şartlar).

Yem üreten firmalar, Bakanlık tarafından belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uymak ve bu kriterleri karşılamak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Gıda amaçlı hayvan besleyen firmalar Ek 3’te açıklanan koşullara uymak zorundadır (Ek 3 İyi hayvan besleme uygulamaları).

Yemlere protein kaynağı olarak üre ialve edilmesi halinde işletmelerin mevcut yasal düzenlemelere ve Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılan yem katkıları ile ilgili direktiflere uyulmaları gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, yemlerde mikroskobik yöntem ile üre analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10338 Hayvan yemleri - Üre tayini
  • TS 6319 Hayvan yemleri - Üreli melas
  • TS 8477 Hayvan yemleri - Yemlik üre