Sülfat (SO4-2) Tayini

Sülfat (SO4-2) Tayini
Sülfat (SO4-2) Tayini

Doğada bulunan ağır metal sülfürleri, hava koşullarının etkisi ile kısmen oksitlenirler ve suda çözünerek sülfatları oluşturular. Sülfatların büyük bir kısmı kayalardan çözünmektedir. Sülfat iyonu, doğal sularda çok fazla bulunan ve konsantrasyonu litrede birkaç miligramdan birkaç bin miligrama kadar farklılaşan bir iyondur. Yeraltı suyunda bulunan sülfatın ana kaynakları jips ve anhidrittir. Bu maddeler suda çok çözünürler. Bu nedenle sulardaki sülfatın en büyük kaynağı jipstir. Sulardaki sülfatlar, jips ve diğer tuzlardan süzülme yoluyla veya evsel ve sanayi atıklarından meydana gelmektedir. Suların içinde bulunan kurşun, baryum, stronsiyom ve kalsiyum sülfatlar çözünmezler, ancak sodyum, potasyum ve amonyum sülfatlar çok fazla çözünürler.

Sularda sülfat genelde yüksek konsantrasyonlarda olabilir. Suda yüksek düzeyde sülfat konsantrasyonu, dağıtma sistemlerinde metallerin aşınmasına neden olmaktadır.

Laboratuvarlarda sülfat tayini için başvurulan yöntemler arasında en yaygın kullanılan yöntemler gravimetrik ve türbidimetrik yöntemlerdir. Gravimetrik yöntemlerin hepsi de, aranan maddenin, test örneğinden element şeklinde veya saf bir bileşik halinde ayrılıp tartılması esasına dayanmaktadır. Ayırma işlemi, genel olarak zor çözünen bir çökelek oluşturulması şeklinde olmaktadır. Gravimetrik yöntem ile sülfat tayini de, sülfat iyonunun zayıf asitli ortamda baryum klorür çözeltisi ile baryum sülfat halinde çöktürülüp tartılması esasında dayanmaktadır.

Türbidimetrik analiz yöntemi, koloidal parçacıklar içeren bulanık bir çözeltinin ışığı saçma özelliğini esas almaktadır.Çözeltinin bulanıklığı ile bu bulanıklığı yaratan maddenin konsantrasyonu arasında bir ilişki bulunmaktadır. Suda bulunan sülfat iyonu, suya baryum iyonlarının eklenmesi ile asidik koşullarda baryum sülfat kristalleri oluşturmaktadır. Suda ne kadar çok sülfat iyonu varsa, baryum iyonları eklenmesinden sonra o kadar fazla bulanıklık meydana gelmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında sülfat tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.