Krom (Cr+6) Tayini

Krom (Cr+6) Tayini
Krom (Cr+6) Tayini

Bir krom iyonu olan Cr(VI), canlılara olumsuz etki yapması yüzünden tehlikelidir ve sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Özellikle Cr(VI) içeren atıksuların, alıcı ortama bırakılmadan önce derişiminin sıfır seviyesine indirilmesi gerekmektedir.

Sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı, sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolayısıyla toprak ve bitki örtüsünün kirlenmesine neden olmaktadır. Bu durum doğayı, geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip etmektedir. Örneğin bu sanayi kollarından biri metal sektörüdür. Bu sektörde elektro kimyasal yöntemlerle krom kaplama işlemleri sıklıkla uygulanmaktadır. Bu işlemlerde kullanılan krom bileşikleri (Cr+6), zehirli ve kanserojen özelliktedir. Henüz bu teknolojinin yerini alacak bir başka uygulama olmadığı için, Cr+6 kullanımı yaygın olarak devam etmektedir. Bu süreçlerde büyük miktarda atıksu oluşmaktadır. Asidik özellik gösteren krom kaplama atıksularının, organik madde içeriği ve biyolojik oksijen ihtiyacı seviyesi düşük, kimyasal oksijen ihtiyacı seviyesi yüksektir.

Sanayi kirliliği bakımından bir başka önemli sektör de deri sektörüdür. Ham derinin işlenmesi aşamasında birçok işlem yapılmakta ve çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmakta, gerek bu işlemler sırasında deriden ayrılan parçalar, gerekse kullanılan kimyasalların bulaşıkları atıksuların arıtılmasını güçleştirmektedir. Böyle olunca içinde sülfür, krom (VI) ve organik madde artıkları olan kirletici unsurlar, arıtılmadan doğaya bırakılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında sularda ve atıksularda krom (Cr+6) tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • DIN 53314 Deri testleri - Derideki CR (VI) içeriğinin tayini
  • ISO 17075 Deri testleri - Kimyasal testler - Krom (VI) içeriğinin belirlenmesi
  • TS EN ISO 17075 Deri - Kimyasal deneyler - Krom 6 tayini