Bromür (Toplam İnorganik) Miktar Analizi (GC)

Bromür (Toplam İnorganik) Miktar Analizi (GC)
Bromür (Toplam İnorganik) Miktar Analizi (GC)

Yüzey sularında görülen yüksek bulanıklık, yağmurlarla taşınan topraklardan veya evsel ya da sanayi atıksularından kaynaklanmaktadır. Bu kirlenme sırasında organik maddeler kadar inorganik maddeler de yüzey sularına karışmaktadır. Sulara karışan bu maddeler suda bakteri oluşumunu başlatmakta ve hızlandırmaktadır. Suya karışan inorganik maddelerin başında demir, potasyum, sodyum, mangan, çinko ve klorür yanından bromürler de bulunmaktadır. Bu inorganik maddeler suda aşırı miktarlarda olursa içme sularına madeni bir tat verirler.

İçme ve kullanma sularında toplam çözünmüş katı maddeler, inorganik tuzlar ve bir miktar organik maddeler içermektedir. Çözünmüş inorganik maddeler suda iyonlar şeklinde bulunmaktadır. Ayrıca bu sularda civa, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metal iyonları da bulunabilir.

Tarımsal veya sanayi faaliyetleri ile kirlenen su kaynaklarının ıslah edilmesi ve doğal su kaynaklarının korunması açısından, su kalitesi izlenmek ve değerlendirilmek önemlidir. Bu nedenle su kalite parametreleri düzenli olarak ölçülmektedir. İçme suları niteliğinin, belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak, insan sağlığını korumak, su kalite değişkenlerini takip etmek, suların kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve su kalitesinin korunması ve kontrolü için alınan önlemlerin etkinliğini tespit etmek amacı ile bu ölçümler yapılmaktadır.

Bromürün tarımsal ilaçlarda kullanımı 2009 yılında yasaklanmıştır. TS 266 standardına göre de içme suyunda bromür olmamak zorundadır (TS 266 Sular - İnsani tüketim amaçlı sular standardı). Ayrıca bromür iyonu içeren suların dezenfeksizyon amacı ile ozonlanması sırasında birçok zararlı yan ürün oluşmaktadır. Bunlardan bromat iyonlarının kanserojen etkiler yarattığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden sularda bromür tayini önemlidir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında içme ve kullanma sularında gaz kromatografisi yöntemi ile (GC) bromür tayini ve toplam inorganik madde miktarı tayin çalışmaları yapılmaktadır.