Alkol Miktarı (Distilasyon) Tayini

Alkol Miktarı (Distilasyon) Tayini
Alkol Miktarı (Distilasyon) Tayini

Distilasyon (damıtma) işleminin gerçekleşmesi için temel koşul, denge durumuna gelmiş buhar ile sıvıdan, buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır. Buhar ve sıvı faz bileşimleri farklı olduğu takdirde, distilasyon işleminde yeterli bir ayrılma gerçekleşmez.

Damıtma işlemi, genelde organik bileşiklerin saf hale getirilmesi ve ayrılması amacı ile başvurulan bir yöntemdir. Kaynama noktasına ulaşan bir sıvıya daha fazla ısı uygulanırsa, sıvının sıcaklığı artmaz, sıvı buhara dönüşmeye başlar. Bu yöntem kullanılarak buhar basınçları farklı olan iki sıvı birbirlerinde ayrılabilir. Çeşitli parametreler dikkate alınarak distilasyon (damıtım) çeşitleri sınıflandırılmaktadır.

Hacmen alkol tayininin yapılmasından amaç, bira, şarap, rakı, viksi, kanyak, cin veya votka gibi alkollü içecekler ya da alkolsüz içecekler ve meyve suları gibi çeşitli içeceklerin içeriğinde bulunan alkol miktarını gravimetrik olarak ölçmektir. Gravimetrik analizler, aranan bir maddenin (burada alkolün), örnekten (burada içecekten) saf bir bileşik olarak veya elementel durumda ayrılıp tartılması esasına dayanmaktadır. Ayırma işlemi çok zor çözünen bir çökelek meydan getirilmesi şeklinde olur. Bu yöntem maddenin ağırlık veya ağırlık farklarının ölçülmesine ve bu bilgileri kullanarak, aranan madde miktarının hesaplanmasına dayanmaktadır. Gravimetre ölçümleri şu aşamalardan oluşmaktadır: çöktürme, olgunlaştırma, süzme, yıkama, kurutma ve kızdırma ve nihayet tartma.

Alkol miktarının tayini, distilasyon yoluyla elde edilen alkolün, piknometre yoğunluğu tespit edilerek, alkol içeriğinin belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında distilasyon yolu ile alkol miktarı tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda bu çalışmalar ile daha güvenilir ve tarafsız hizmet verilmekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.