Magnezyum Tayini (Titrimetrik)

Magnezyum Tayini (Titrimetrik)
Magnezyum Tayini (Titrimetrik)

Bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için minerallere ihtiyaçları bulunmaktadır. Magnezyum, potasyum, sodyum ve fosfor gibi mineraller, hem hayvansal dokularda hem de bütün yemlerde farklı miktar ve oranlarda bulunmaktadır. Minerallere enerji ve proteine göre daha az ihtiyaç duyulsa da canlı organizmada önemli görevler üstlenmektedir.

Magnezyum, EDTA bileşiği ile doğrudan tespit edilebilen katyonlardan biridir. EDTA bileşiği, etilendiamin tetraasetik asit adı verilen kimyasal bileşiğin kısaltılmış çeklidir. Magnezyum sadece direkt titrasyon yöntemi ile analiz edilebilmektedir. Analiz sırasında, magnezyum örneğinden 50 ml çözelti alınmakta ve 100 ml’lik çözelti haline getirilmektedir. Arkasından 10 ml tampon çözelti ve uygun bir indikatör ilave edilmekte ve EDTA çözeltisi ile titrasyona tabi tutulmaktadır. Çözeltinin rengi önceleri şarap kırmızısıdır. Bu renk maviye döndüğü zaman titrasyon işlemine son verilmekte ve harcanan EDTA hacmi kaydedilmektedir. Bu hacim miktarı, çözeltideki magnezyum için harcanan miktarı vermektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında titrimetrik yöntem ile magnezyum tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır. Çeşitli gıda ürünlerinde ve hayvan yemlerinde magnezyum tayini için esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1134 Meyve ve sebze suları - Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tayini
  • TS EN 15505 Gıda maddeleri - İz elementlerin tayini - Mikrodalga parçalaması sonrası alevli atomik absorbsiyon spekrometrisi (AAS) ile sodyum ve magnezyum tayini
  • TS ISO 8070 Süt ve süt ürünleri - Kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum tayini - Atomik absorpsiyon spektrometrik metot
  • TS 6228 EN ISO 7980 Su kalitesi - Kalsiyum ve magnezyum tayini - Atomik absorpsiyon spektrometrik metot
  • TS 5886 Hayvan yemleri - Magnezyum tayini