NDF (Neutral Detergent Fibre) Tayini

NDF (Neutral Detergent Fibre) Tayini
NDF (Neutral Detergent Fibre) Tayini

Hayvan yemlerinin besin değerlerinin tespit edilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir takım analizler yapılmaktadır. Kimyasal analizler yapılırken, bir takım kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu tür analizler arasında ham protein analizi, ham selüloz analizi, ham kül analizi (organik madde tayini), yağ analizi, ADF (acid detergent fibre) analizi ve NDF (neutral detergent fibre) analizi sayılabilir. Bunlar hepsi de ham besin maddeleri analizleridir.

Lifler, bitkilerin dokusundaki kuru maddenin yüzde 75’ini oluşturan karbonhidratların yapısında yer almaktadır ve bitki hücre duvarını oluşturmaktadır. Liflerin yapısında selüloz, hemiselüloz ve lignin bulunmaktadır. Bir kısım lifler sindirilebilir, bir kısmı ise sindirilemez. Bir yem lif oranı tespit edilirken, lif üç farklı şekilde tanımlanır: NDF, ADF ve ham lif.

ADF analizi asit deterjanda çözünmeyen lif analizini, NDF analizi ise nötral deterjanda çözünmeyen lif analizini ifade etmektedir. Genel olarak ADF, NDF ve ham selüloz analizleri yapılırken Van Soest Yöntemine uyulmaktadır. Ancak bu analizlerde elde edilen sonuçlar, yemin besin madde bileşenleri hakkında kabaca fikir vermekte, yemlerin gerçek besleme değerlerini göstermemektedir. Bu yüzden daha hassas analizlerin yapılmasına, örneğin ilave olarak aminoasitler, vitaminler, yağ asitleri, mineral maddeler ve toksin analizlerine gereksinim duyulmaktadır.

NDF (neutral detergent fibre) analizleri, öğütülmüş ve kurutulmuş yemlerin içinde hücre duvarının selüloz ve hemiselüloz lifli karbonhidratları, lignin, ligninleşmiş ve sıcakta zarar görmüş bir kısım proteinleri ve silisyum içeriğini tespit etmek için yapılmaktadır. NDF analiz sonuçları yemin hacmi, özgül ağırlığı ve kabalığı konusunda fikir vermektedir. Yüksek NDF içeren yemler, hacim kaplama özelliği yüksek olan yemlerdir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında hayvan yemlerinde NDF (neutral detergent fibre) analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.