Metil Bromid Tayini

Metil Bromid Tayini
Metil Bromid Tayini

Metil bromid, renksiz ve zehirli bir gazdır. Zehir özelliği esas alınarak özellikle tarım sektöründe, depolarda böcekler, haşereler ve bakterilere öldürücü olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda yabancı otlar ile mücadelede de etkili olmuştur. Metil bromid, yanıcı olmayan, kolayca sıvılaşan, suda az çözünen ve organik çözücülerde kolayca çözünen kimyasal bir bileşiktir.

Metil bromür uzun yıllardır tarım alanlarında çok yaygın kullanılan etkili bir pestisit olmuştur. Normal koşullarda gaz halinde bulunan metil bromid ise renksiz ve kokusuz bir bileşiktir ve hayvanlar ve çevre için zehirliyeci özelliktedir. İnsan sağlığı açısından da risk taşımaktadır. Bazı bitkilerde brom kalıntısı bırakmakta ve bu durum bitkiye zarar vermektedir.

Metil bromid, tarla ve bahçelerde toprağı dezenfekte etmek için ve kuru gıda maddelerini korumak için de yaygın olarak kullanılıyordu. Yüksek oranda zehirli ve güçlü penetrasyon özelliği olan bir bileşiktir.

Ama daha kötüsü ozon tabakasının incelmesinde de etkili olmuştur. 2000 yılında Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Metil Bromürün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında, metil bromürün tarımda kullanımını ve ithalatını belli bir takvim çerçevesinde düşürmeyi hedef almıştır. Bu şekilde bitki koruma ilacı olarak kullanılan metil bromürün, depolama ve taşıma öncesi kullanımı dışında tarımda kullanımı için bir sınırlama getirilmiştir. 2009 yılında ise her ne amaçla olursa olsun metil bromür kullanımı ülkemizde yasaklanmıştır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında metil bromid tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda sistemli ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalar ile daha güvenilir ve tarafsız hizmet verilmektedir.