Yanmazlık Testleri

Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

Tekstil ürünlerinin büyük bir kısmı organik esaslıdır. Böyle olduğu için de yanma özelliği çok yüksektir. Sanayileşmenin hızla gelişmesi, toplu yerleşim alanalrını büyümesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yangın riskleri de çoğaldığı için, günümüzde tekstil ürünlerinin ısı ve alevden koruyucu özelliklere sahip olması artık kaçınılmaz olmuştur.

Tekstil sektöründe kullanılan yanmaz kumaşlar, ısıya ve aşınmaya yüksek derecede dayanıklılık göstermekte ve maliyet açısından çok da ürkütücü olmamaktadır. Gerek dokuma ve gerekse kullanım bakımından bu kumaşlar konforlu ve güvenilirdir, aynı zamanda uygulaması çok kolaydır.

Yüsek ısıya dirençli olan yanmaz kumaşlar güvenliğin en üst seviyede tutulması gereken birçok iş kolunda kullanılmaktadır. Elektrik yalıtımı çok iyidir, çok fazla toz tutmaz ve birçok dokuma şekli vardır.

Kullanım alanlarına göre çok farklı özelliklerde üretilen bu kumaşlar için, çok farklı yanmazlık testleri gerekmektedir. Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu testlerin başlıacaları şunlardır:

 • Mobilya testleri
  • Oturma yerleri için döşenmiş kompozitlerin sigara malzemeleri ile tutuşabilirliği
  • Oturma yerleri için döşenmiş kompozitlerin alev kaynakları ile tutuşabilirliği
 • Mobilya
  • Döşenmiş yatak tabanları ve döşeklerin yanabilirliği - Part 1 (İçin için yanan sigara)
  • Döşenmiş yatak tabanları ve döşeklerin yanabilirliği - Part 2 (Kibrit ateşi eş değeri)
  • Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği - Part 1 (İçin için yanan sigara)
  • Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği - Part 2 (Kibrit ateşi eş değeri)
 • Yatak malzemelerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi
  • Tutuşma kaynağı, için için yanan sigara
  • Tutuşma kaynağı, kibrit alevi eş değeri
 • Yataklar, divanlar ve yatak bazalarının tutuşma dayanımı için şartname
 • İngiltere gece giysileri yanmazlık testi
 • Çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı
 • Pijama ve sabahlıklarda kullanılan kumaş ve kombinasyonlarının yanma performansı
 • Yatak kıyafetlerinde kullanılan kumaş ve kumaş kombinasyonlarının yanma testi
 • Tekstiller - Gece giysilerinin yanma davranışı
 • Birincil ve ikincil tutuşturma kaynakları ile yatakların tutuşabilirliği test metodu
 • Tekstil - Yanma özelliği hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini
 • Dikey yerleştirilmiş kumaş ve kumaş kombinasyonlarında küçük bir alev uygulaması ile yanmazlık testi
 • Giysilik kumaşlar yanma testi
 • Giysi ve giysilik kumaşlarda yanma testi
 • Düşey konumdaki deney numunelerinin,
  • Tutuşma özelliği tayini
  • Alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi
 • Düşey konumda yerleştirilmiş deney parçacıklarında büyük yakma kaynağı kullanıldığında alev yayılmasının tayini
 • Tekstil ve tekstil mamulleri yanma özellikleri - Perdeler - Sınıflandırma şeması
 • Perdelik kumaşlar, drapeler ve pencere storları için yanma gereklilikleri
 • Salon perdeleri ve perdeler yanma özelliği (küçük alev)
 • Salon perdeleri ve perdeler yanma özelliği
 • Tekstil zemin kaplamalarında küçük bir tutuşma kaynağın etkilerinin tespit edilmesi (sıcak metal somun metodu)
 • BS 4790’a göre test edilen tekstil zemin kaplamalarının sınıflandırma ve değerlendirilmesi
 • Tekstil yer döşemeleri - Yanma karakteri - Çevre sıcaklığında tablet deneyi
 • Halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği
 • Küçük halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği
 • Branda bezi - Askeri amaçla kullanılan
 • Koruyucu giyecekler
  • Isı ve aleve karşı koruma - Sınıflandırılmış alev sıçraması için deney metodu
  • Isı ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler ve malzeme donanımları ve giyecekler
 • Motorlu taşıtlarda iç malzemelerin yanma davranışı tespiti
 • Federal motorlu taşıtlar güvenlik standartları iç malzemelerin yanabilirliği
 • Karayolu taşıtları - Tarım ve ormancılıkta kullanılan makina ve traktörler - İç malzemeler yanma davranışı
 • Yatay konumdaki kenarlardan tutuşturulan numunelerden alev yayılma özelliği
 • Oyuncak güvenliği - Part 2
 • Yapı malzemeleri yangın dayanımı, yanmazlık testleri

Bu deneylerin standardlarının bazıları şunlardır.

TS EN 14115 Tekstil-Kapı örtmesi, büyük çadırlar ve ilgili mamuller için kullanılan malzemelerin yanma davranışı

ECE-R118 regülasyonuna uygun olarak yanmazlık testleri 

MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5857-1 :1979

MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5852-2:1982

OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ VE ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5852:2006

MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 1 (İÇİN İÇİN YANA SİGARA)
BS EN 597-1:1995
EN ISO 597-1:1994
TS EN 597-1:2001

MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)
BS EN 597-2:1995
EN ISO 597-2:1994
TS EN 597-2:2001

MOBİLYA DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 1 (İÇİN İÇİN YANAN SİGARA )
BS EN 1021-1:2006
EN 1021-1:2006
TS EN 1021-1:2006
ISO 8191-1:1987

MOBİLYA-DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)
BS EN 1021-2:2006
EN 1021-2:2006
TS EN 1021-2:2006
ISO 8191-2:1988

YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI İÇİN İÇİN YANAN SİGARA
ISO 12952-1:2010
BS EN 12952-1:2010
EN 12952-1:2010
TS EN ISO 12952-1:2010

YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI KİBRİT ALEVİ EŞ DEĞERİ
ISO 12952-2:2010
BS EN 12952-2:2010
EN 12952-2:2010
TS EN ISO 12952-2:2010

YATAKLAR,DİVANLAR VE YATAK BAZALARININ TUTUŞMA DAYANIMI İÇİN ŞARTNAME
BS 7177:1996

EV TİPİ KULLANIM İÇİN
İNGİLTERE GECE GİYSİLERİ YANMAZLIK TESTİ
UK NIGHTWEAR SAFETY
REGULATION:1985

ÇOCUK YATAK KIYAFETLERİ YANMA DAVRANIŞI
BS EN 14878:2007
EN 14878:2007

PİJAMA VE SABAHLIKLARDA KULLANILAN KUMAŞ VE KOMBİNASYONLARININ YANMA PERFORMANSI
BS 5722:1984

YATAK KIYAFETLERİNDE KULLANILAN KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARININ YANMA TESTİ
BS 5722:1991

TEKSTİLLER - GECE GİYSİLERİNİN YANMA DAVRANIŞI
CEN TC/248

BİRİNCİL VE İKİNCİL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI İLE YATAKLARIN TUTUŞABİLİRLİĞİ TEST METHODU
BS 6807:1986


TEKSTİL - YANMA ÖZELLİĞİ HAZIR GİYİM KUMAŞLARININ YANMA ÖZELLİĞİNİN TAYİNİ
BS EN 1103:2005
EN 1103:2005
TS EN 1103:2005

DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARINDA KÜÇÜK BİR ALEV UYGULAMASI İLE YANMAZLIK TESTİ
BS 5438:1976

DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ TEKSTİL KUMAŞLARININ ALT KÖŞE VEYA YÜZEYİNE KÜÇÜK ALEV UYGULAMASI İLE YANMA TESPİTİ
BS 5438:1989

GİYSİLİK KUMAŞLAR YANMA TESTİ
US CPCS CFR 16 PART 1610

GİYSİ VE GİYSİLİK KUMAŞLARDA YANMA TESTİ
ASTM D 1230-94

DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN TUTUŞMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ
ISO 6940:2004
BS EN ISO 6940:2004
EN 6940:2004
TS 5775 EN ISO 6940:2004

DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ALEV YAYILMA ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
ISO 6941:203
BS EN ISO 6941:2003
EN ISO 6941:2003
TS EN ISO 6941:2003

DÜŞEY KONUMDA YERLEŞTİRİLMİŞ DENEY PARÇACIKLARINDA BÜYÜK YAKMA KAYNAĞI KULLANILDIĞINDA ALEV YAYILMASININ TAYİNİ
BS EN 13772:2003
EN 13772:2003
TS EN 13772:2004

TEKSTİL VE TEKSTİL MAMULLERİ YANMA ÖZELLİKLERİ - PERDELER - SINIFLANDIRMA ŞEMESI
BS EN 13773:2003
EN 13773:2003
TS EN 13773:2004

PERDELİK KUMAŞLAR,DRAPELER VE PENCERE STORLARI İÇİN YANMA GEREKLİLİKLERİ
BS 5867-2:1980 TYPE A
BS 5867-2:1980 TYPE B
BS 5867-2:1980 TYPE C (50 Yıkama) DHSS için kullanılan ürünlerde
BS 5867-2:2008-TYPE A
BS 5867-2:2008 TYPE B
BS 5867-2:2008 TYPE C (50 Yıkama)

SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ (KÜÇÜK ALEV)
BS EN 1001:1996
EN 1001:1995
TS EN 1001:2003

SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ
BS EN 1102:1996
EN 1102:1995
TS EN 1102:2003

TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARINDA KÜÇÜK BİR TUTUŞMA KAYNAĞIN ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (SICAK METAL SOMUN METHODU )
BS 4790:1987
BS 4790'A GÖRE TEST EDİLEN TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARININ SINIFLANDIRMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ
BS 5287:1988

TEKSTİL YER DÖŞEMELERİ-YANMA KARAKTERİ - ÇEVRE SICAKLIĞINDA TABLET DENEYİ
ISO 6925:1982
BS 6307:1982
TS 5193:1987

HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ
16 CFR 1630:2011

KÜÇÜK HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ
16 CFR 1631:2011

BRANDA BEZİ - ASKERİ AMAÇLA KULLANILAN
TS 3596:1981 BÖLÜM 2.3.7

KORUYUCU GİYECEKLER - ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU
BS EN ISO 15025:2002
EN ISO 15025:2002
ISO 15025:2000
TS EN ISO 15025:2006

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU
EN 5321994
BS EN 532:1995
TS EN 532:1996

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI
EN 533:1997
BS EN 533:1997
TS EN 533:2002

KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI VE GİYECEKLER
ISO 14116:2008
BS EN ISO 14116:2008
EN ISO 14116.2008
TS EN ISO 14116:2010

MOTORLU TAŞITLARDA İÇ MALZEMELERİN YANMA DAVRANIŞI TESPİTİ
DIN 75200:1980

FEDERAL MOTORLU TAŞITLAR GÜVENLİK STANDARTLARI İÇ MALZEMELERİN YANABİLİRLİĞİ
FMVSS 302

KARAYOLU TAŞITLARI.TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE TRAKTÖRLER - İÇ MALZEMELER YANMA DAVRANIŞI
ISO 3795:1989
TS ISO 3795:1999

YATAY KONUMDAKİ KENARLARDAN TUTUŞTURULAN NUMUNELERDEN ALEV YAYILMA ÖZELLİĞİ
TS 6346:1989
OYUNCAK GÜVENLİĞİ: PART 2
BS EN 72-2
EN 71-2
TS EN 72-2

TS EN ISO 1182
Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi

TS 1913 EN ISO 1716
Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini

TS EN 13823
Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri

TS EN ISO 11925-2
Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney

DIN 4102
Yapı Malzemeleri Yanmazlık Testleri

TB 129, CPSC CFR 1632, CPSC CFR 1633 Yatak Yanmazlık Testleri

Halı ve Kilim Yüzey Yanıcılık için 16 CFR 1630 Standart
16 CFR 1631 Küçük Halı ve Kilim Yüzey Yanmazlık için Standart
Kanada Genel Standartlar Kurulu CGSB 4-GP-155 (1974), Yumuşak Zemin Kaplamalarının Yanıcılık Standardı - Örnekleme Planları
Kanada Genel Standartlar Kurulu CGSB 4-GP-2 (1971), Kanada Standart Tekstil Test Yöntemleri Metodu 30.2, Tekstil Zemin Kaplamalarında Alev Geciktirici Prosedürü.

NF P92-501 Yapı Malzemesine Yangın Testi (M Derecelendirme) - Fransız Standardı
NF P92-502 Yapı Malzemelerin yangın reaksiyon testleri. 5 mm kalınlığa eşit veya daha az esnek malzemeler için alkol alev testi.
NF P92-503 Yapı Malzemesine Yangın Testi (M Puanı) MI M1 M2 M3 M4
NF P92-504 Yapı Malzemesine Yangın Testi - Alev Testinin Yayılma Hızı
NF P92-505 Yapı Malzemesine Yangın Testi - Damlama testi
NF P92-506 Yangına Karşı Güvenlik - Yapı Malzemeleri - Yangın Testlerine Tepki - Döşeme İçin Radyant Panel Testi
NF P92-507 Yangın Güvenliği - Yapı - İnşaat malzemeleri - Yangın Çıkışları

TS EN 13501-1+A1
Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-2+A1
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

TS EN 13501-3+A1
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri

TS EN 13501-4
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-5:2016
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-6
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma