Su ve Atıksu Ölçümleri

Su ve Atıksu Ölçümleri
Su ve Atıksu Ölçümleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, ülkemizde bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynakları varlıklarını korumak ve bunların en etkin ve uygun bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Aynı şekilde suların kirlenmesinin önünde geçmek ve bu yöndeki çalışmaları sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektir. Yönetmelik bu amaca ulaşmak üzere gerekli olan yasal ve teknik esasları açıklamaktadır.

Sözü edilen yönetmelik şu esasları kapsamaktadır:

 • Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçları
 • Su kalitesinin korunmasına yönelik planlama esasları ve yasakları
 • Atıksuların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni kriteleri
 • Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esaslar
 • Su kirliliğini önlemek amacı ile yapılacak denetim ve gözetim esasları

Çeşitli üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikler taşıyan ve katı, sıvı veya gaz halinde bulunan bir takım maddeler göllere, akarsulara, deniz sularına ve yeraltı sularına karışmaktadır. Bu karışım sonucunda da bu ortamların doğal yapılarını ve özelliklerini değiştirmekte, dolaylı veya doğrudan bir takım olumsuz zararlar yaratmakta ve bu ortamların kullanım potansiyelini kötü yönde etkilemektedir. Yönetmelik bu özellikteki maddeleri atık olarak tanımlamıştır.

Yönetmelik atıksuları ise şu şekilde tanımlamıştır:

 • Evlerde, sanayi tesislerinde, tarımsal alanlarda ve diğer kullanımlar sonucunda, kirlenene ve özelliklerini kısmen veya tamamen kaybeden sular
 • Maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular
 • Yapılaşmış şehir bölgelerinden, cadde, otopark ve benzeri alanlardan ve yağışların yüzey veya yeraltı akışa dönüşmesinden oluşan sular

Evlerden veya sanayi tesislerinden oluşan atıksuları toplayan kanalizasyon sistemleri ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların tamamen bertaraf edilmesinin sağlandığı sistem ve tesislere de atıksu altyapı tesisleri denmektedir.

Atıksu altyapı tesisleri, mahallin en büyük mülki amirinin bilgisi, denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Bu tesislerin inşasından, bakımından ve işletilmesinden büyükşehir belediyeleri veya belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri sorumludurlar. Bu sorumluluk organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimininde, küçük sanayi sitelerinde ise kooperatif başkanlıklarındadır.

Atıksu arıtımı çalışmaları, suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşmesi sırasında kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin tamamını ya da bir kısmını geri kazanmak amacı ile yapılmaktadır. Ya da atıksuların boşaldıkları ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini bozmayacak hale getirmek için yapılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası akreditsasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak çeşitli laboratuvarlar tarafından su ve atıksu ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bu ölçümlerin doğruluğu, güvenilirliği ve kalitesini sağlamak bakımından labortauvar ve kuruluşlar, kadrolarında eğitimli, deneyimli ve uzman mühendisler bulundurmaktadır.

Sözü edilen labortauvar ve kuruluşlar, bu çalışmalar kapsamında şu sayılan hizmetleri vermektedir:

 • Su ve atıksu numune alma
 • pH tayini
 • Fosfat fosforu tayini
 • Fenol tayini
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) tayini
 • Tuzluluk tayini
 • Bulanıklık tayini
 • Sıcaklık tayini
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tayini
 • Florür tayini
 • Klorür tayini
 • Krom (Cr+6) tayini
 • Sülfat tayini
 • Sülfür tayini
 • Sülfit tayini
 • Renk tayini
 • Sertlik tayini
 • Aktif klor tayini
 • Alkalinite tayini
 • Ağır metal analizleri
 • Toplam alkalinite tayini
 • Çözünmüş oksijen tayini
 • Nitrat azotu tayini
 • Yağ ve gres tayini
 • Toplam fosfor tayini
 • Kjeldahl azotu tayini
 • Nitrit azotu tayini
 • Serbest klorür tayini
 • Askıda katı madde tayini
 • Toplam siyanür tayini
 • Amonyak azotu tayini
 • Çökebilen katı madde tayini
 • Çözünmüş katı madde tayini
 • Toplam katı madde tayini
 • Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
 • İletkenlik tayini
 • Havuz suyu analizleri

 

Akredite laboratuvarlar çalışmalarda, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hareket etmektedir.