Sülfit Tayini Ölçümü

Sülfit Tayini Ölçümü
Sülfit Tayini Ölçümü

Sülfit iyonları en fazla kazanlarda ve kazan besleme sularında bulunan çözünmüş oksijen miktarını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle sülfürler, bu tip sularda ve kükürtdioksit ve organik maddelerden etkilenmeyen, klor bazlı dezenfektanlardan olan klorindioksit kullanılan arıtma tesislerinin çıkış sularında bulunmaktadır.

Özellikle kazan sularında bulunan aşırı sülfit iyonu, suyun pH değerini düşürmekte, yani suyun sertiğini arttımakta ve kazanlarda korozyonu hızlandırmaktadır.

Sülfit iyonu içeren sanayi atıksularının, göller, göletler, akarsular ve dereler gibi doğal alıcı ortamlara ulaşmalarının kontrol altına alınması, çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Sülfit içeren atıksular, bu ortamlarda yaşayan balıklara ve bu sulardan beslenen bitkilere zehirlenme etkisi yapmakta, sudaki oksijenin hızla tükenmesine yol açmaktadır.

Akredite laboratuvarlarda, su ve atıksu ölçümleri kapsamında gerçekleştirilen sülfit ölçümlerinin esası, içinde sülfit bulunan asitlendirilmiş su numunesinin standardize edilen potasyum iyodür maddesi ile konsantrasyonunu tespit etmeye dayanmaktadır. Sülfit tamamen okside edildiği zaman açığa serbest iyot çıkmaktadır.

Ölçümler sırasında, atıksularda bulunma ihtimali bulunan sülfür ve demir iyonları gibi diğer oksitlenebilen maddeler, sülfit tayinine girişim etkisi yapmakta ve sonuçların gerçek değerlerden daha büyük elde edilmesine neden olmaktadır. Eğer ölçümü yapılan atıksularda nitrit varsa, bu defa bunlar asidik ortamda sülfit iyonları ile reaksiyona girmekte ve düşük sonuçlar alınmasına neden olmaktadır. Bu durumda ortama sülfamik asit ilave edilmeli ve nitrit iyonları parçalanmalıdır. Ortamda bulunan bakır iyonu ise katalizör etkisi yapar ve sülfit çözeltisinin oksidasyonunu hızlandırır. Bütün bunlar, ölçüm yapan laboratuvarların dikkate alması gereken noktalardır. Ölçüm değerlerinin doğru ve kaliteli çıkması için, laboratuvarların ilgili standartlara uygun faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Bunun yanında ulusal ve uluslarası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar çalışmalarda, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hareket etmektedir.