İçme Suyu Analizleri

İçme Suyu Analizleri
İçme Suyu Analizleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında, ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasını ve en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesine ve bunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik esasları düzenlemektedir. Bu yasal düzenleme ile birlikte, su ortamlarının kalite sınıflandırmaları, kullanım amaçları, su kalitesinin korunmasına yönelik planlama esasları ve getirilen yasaklar, atıksuların boşaltım esasları, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili düzenlemeler ve su kirliliğini önlenmek için yapılacak kontrol ve denetimler için kriterler ve koşullar açıklanmıştır.

Suların korunmasını ve kirlenmesinin önüne geçilmesini sağlamak amacı ile su kirliliği yaratan her tür kirletici kaynağı, bir izin belgesine bağlanmıştır. Evsel kaynaklı atıksular miktarının konuta giren temiz su miktarına eşit olması gerekmektedir. Resmi kuruluşlar, yüzey sularını, yeraltı sularını ve deniz sularını çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırmakta ve aynı zamanda su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en fazla olduğu bölgeleri saptamaktadır. Bu konuda su kaynaklarının doğru şekilde kullanılmasını sağlamakta ve bu yönde gerekli önlemleri almaktadır. İşletmelerin, atıksu miktarını ve atık konsantrasyonunu en düşük seviyeye indirerek, kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapmaları gerekmektedir. Bütün bu çabalar su kaynaklarının kirlenmesini önlemeye ve insanların daha temiz su kullanmalarını sağlamaya yöneliktir. Atık sular arıtılmadan alıcı ortama verilemez. Atık suların verileceği ortam için belirlenmiş kalite standartlarında belirlenen limitlerin aşılması yasaktır.

Yine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılında Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, şehirlerdeki atıksuların toplanması, arıtılması ve boşaltılmasına yönelik esasları ve belli sanayi kuruluşları tarafından doğaya bırakılan atık sularının çevreye olumsuz etkilerine yönelik esasları düzenlemektedir.

Su kaynaklarının korunması, atık sularının çevreye sorumsuzca bırakılmaması ve doğal çevrenin korunması amacı ile başka yasal düzenlemeler de çıkarılmıştır. Örneğin,

 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 • Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
 • Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
 • Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Yetkili laboratuvarlarda içme suyu analizleri, bu konuda çıkarılan bütün yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. İçme suyu analizlerinde dikkate alınan başlıca standartlar şunlardır:

 • TS EN 13052-1 İçme suyuna maddelerin etkisi - Organik maddeler - Boru hatlarındaki suyun renk ve bulanıklılığının tayini - Bölüm 1: Deney metodu
 • TS ISO 5667-5 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 5 - Arıtma tesisleri ve boru şebekeli dağıtım sistemlerindeki içme suyundan numune alma kılavuzu
 • TS ISO 5667-6 ... Nehirlerden ve akarsulardan numune alma kılavuzu
 • TS ISO 5667-10 ... Atık sulardan numune alma kılavuzu
 • TS ISO 5667-11 ... Yeraltı sularından numune alma kılavuzu
 • TS EN 1717 İçme suyu tesisatlarında geri akış nedeniyle oluşan su kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğini önleyici cihazlara ait genel özellikler
 • TS EN 15975-1 İçme suyu tedarik güvenliği - Risk ve kriz yönetimi kılavuzları - Bölüm 1: Kriz yönetimi
 • TS EN 15975-2 ... Risk yönetimi

Yetkili laboratuvarlar bu testler sırasında gravimetrik ve volumetrik klasik yöntemler yanı sıra spektroskopik, kromotografik ve benzeri analiz yöntemlerini de kullanmaktadır.