Kamu Sektörü

Kamu Sektörü
Kamu Sektörü

Özel sektör işletmeleri gibi kamu kuruluşları da gittikçe karmaşıklaşan bir ortamda insanlara kaliteli hizmetler sunmaya çalışmaktadır. Kamu işletmeleri, dünyanın her yerinde değişen nüfus yapısı, artan ekonomik göçler, artan güvenlik kaygıları, azalan doğal kaynaklar ve istekleri gittikçe çoğalan insanlar raeafından şekillenen bir ortamda faaliyet göstermektedir. Resmi kuruluşlar da vatandaş odaklı hizmetler sunmak, politikalarını bu yönde geliştirmek, uygulamalarını denetlemek, faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliklerini arttırmak zorundadırlar. Diğer taraftan da bu hizmetleri, olabildiğince ekonomik bir şekilde sunmak zorundadırlar. Aynı zamanda verdikleri her türlü hizmet için yüksek düzeyde saydamlık ve açıklık sağlamak zorundadırlar. Kamu güvenini sarsmamak ve verilen hizmetlerde kalite ve süreklilik sağlamak zorundadırlar.

Bugün herkes, resmi kuruluşlar ile bir şekilde etkileşim içindedir ve kamu sektörü hizmetlerinden, mevzuatından ve altyapısından yararlanmaktadır. Bu yüzden resmi kuruluşlar tüketiciler için daha iyi performans göstermek zorundadırlar.

Küresel eğilimler ve yeniden yapılanma girişimleri ile birlikte, kamu yönetimi anlayışı bugün yerini kamu işletmeciliği anlayışına bırakmıştır. Bu paralelde kamu çalışan sayısının ve kamu harcamalarının düşürülmesi, özelleştirme çalışmalarına hız verilmesi, bir takım hizmetler yerelleştirilerek devletin küçülmesi hedef alınmaktadır. İşletme yönetiminin temel ilkesi olan, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik ilkeleri artık kamu yönetiminde de uygulanmaktadır. Ancak kamu yönetiminde bu ifadeler demokratik katılım, kamu yararı, temsil edilebilirlik, duyarlılık ve sorumluluk olarak algılanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte işletme yönetiminin felsefesini ve amaçlarını benimseyen bu yeni kamu işletmeciliği anlayışı, kamu yönetimi alanına hakim olmuştur.

Bu noktada özel sektörün bütün faaliyetlerinde olduğu gibi kamu sektöründeki faaliyetlerin de ölçümlenmesi, test edilmesi, analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Kamu sektörü de aynı koşullarda rekabet etmek durumundadır. Kamu sektörü işletmeleri, özel sektör işletmeleri gibi çalışan bir yapıda olmak zorundadır.