δημόσιο τομέας

Δημόσιος τομέας
Δημόσιος τομέας

Όπως και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι οργανισμοί προσπαθούν επίσης να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ανθρώπους σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον. Οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από τη μεταβαλλόμενη δομή του πληθυσμού, την αυξανόμενη οικονομική μετανάστευση, τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, τη μείωση των φυσικών πόρων και τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε όλο τον κόσμο. Τα επίσημα ιδρύματα πρέπει επίσης να παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πολίτη, να αναπτύσσουν τις πολιτικές τους προς αυτή την κατεύθυνση, να εποπτεύουν τις πρακτικές τους και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στις δραστηριότητές τους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο οικονομικά. Πρέπει επίσης να διατηρούν υψηλό επίπεδο διαφάνειας και διαφάνειας για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουν. Δεν πρέπει να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνέχεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Όλοι σήμερα αλληλεπιδρούν με κάποιο τρόπο με κρατικούς φορείς και επωφελούνται από τις υπηρεσίες, τη νομοθεσία και τις υποδομές του δημόσιου τομέα. Επομένως, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν καλύτερες επιδόσεις για τους καταναλωτές.

Μαζί με τις παγκόσμιες τάσεις και τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, η κατανόηση της δημόσιας διοίκησης έχει αφήσει τη θέση της στην κατανόηση της δημόσιας διαχείρισης σήμερα. Παράλληλα με αυτό, στοχεύει στη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων δαπανών, στην επιτάχυνση των εργασιών ιδιωτικοποίησης, στη μείωση του κράτους με τον εντοπισμό κάποιων υπηρεσιών. Οι αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, που είναι οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων, εφαρμόζονται πλέον και στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, στη δημόσια διοίκηση, οι εκφράσεις αυτές εκλαμβάνονται ως δημοκρατική συμμετοχή, δημόσιο συμφέρον, αντιπροσωπευτικότητα, ευαισθησία και υπευθυνότητα. Αυτή η νέα αντίληψη της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία και τους στόχους της διοίκησης επιχειρήσεων με την παγκοσμιοποίηση, έχει κυριαρχήσει στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Σε αυτό το σημείο, όπως σε όλες τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, οι δραστηριότητες στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να μετρηθούν, να δοκιμαστούν, να αναλυθούν, να αξιολογηθούν και να αναφερθούν τα αποτελέσματα. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να ανταγωνιστεί υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργική δομή όπως οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.