Yaşam Bilimleri

Yaşam Bilimleri
Yaşam Bilimleri

Biyofarmasötik bilimi, hazırlanan ilaçların, insanlarda ve hayvanlarda izlenen biyolojik etkilerinin yoğunluklarını, özelliklerini ve arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı ilaçların etkin maddelerinin yapısını, fiziksel durumunu, partikül büyüklüğünü, yüzeysel alanını, bu etkin maddeler ile birlikte bulunan yardımcı maddelerin özelliklerini, etkin maddelerin verildiği dozaj şekillerini ve üretiminde kullanılan yöntemleri incelemektedir.

Genomik bilimi, kromozomların dizilim yöntemlerini uygularak, organizmaların genler bütününü inceleyen yani organizmaların genomlarını inceleyen, biyoteknolojinin bir alt dalı olan bilim dalıdır. Bu bilimin esas amacı, canlılarda bulunan DNA dizisinin bütününü anlamaktır. Bir insan genomu, üç milyar DNA baz çiftinden fazla uzunluktadır.

Moleküler tıp bilimi, moleküler biyolojinin ve biyokimyanın özellikle insan sağlığı bakımından, hücreler ve organizma seviyesinde incelendiği bir bilim dalıdır. Moleküler biyoloji, insanlar ve hayvanlardaki çeşitli faaliyetleri moleküler düzeyde tetkik etmektedir. Son yıllarda moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, biyofizik ve hücre biyolojisi gibi bilim dallarının gelişmesine paralel olarak önem kazanmıştır.

Yukarıda açıklanmaya çalışılan biyofarmasötik, genomik, moleküler tıp, biyoteknoloji ve benzer bilim dalları ile birlikte ilaçlar, tıbbi cihazlar, sağlık ile ilgili sektörler, sporcu sağlığı ve güvenliği, hepsi bir bütün olarak yaşam bilimlerini oluşturmaktadır.

Bir yandan yeni ilaçlar bir yandan da yeni tıbbi cihazlar hazırlanmakta ve piyasaya sunulmaktadır. Bunların tasarlanması, geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve dağıtılması sorumluluk isteyen ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçlerdir.

Bu noktada ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yetkilendirme çalışmaları, TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları için Temel Şartlar Standardı’na uygun gerçekleştirilmektedir.

Bu laboratuvarlarda testler, ölçümler ve analizler yapılırken hem yürürlükte olan yasal düzenlemelere hem de yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uyulmaktadır.