GIDA SU ANALİZLERİ

Gıda ve Su Testleri
Gıda ve Su Testleri

Günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması ve sürdürülebilir yaşamın gerekliliklerini sağlayabilmek için gıda ve su alanında tüm testleri laboratuvarımızda yapmaktayız. 

Sanayi devrimi ile beraber , insan sağlığı ve yaşamın güvenliği için 2011 yılında yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, şu esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır:

 • Gıda maddeleri ve bunlarla bir şekilde temas eden madde ve malzemelere yönelik asgari teknik ve hijyen kriterleri
 • Gıdalarda bulunacak pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları
 • Gıda katkı maddeleri, tad ve aroma veren maddeler ve bu özellikler taşıyan gıda bileşenleri
 • Gıda bulaşanları
 • Ambalajlama ve etiketleme kuralları
 • Numune alma ve analiz yöntemleri
 • Gıda maddelerinin taşınması ve depolanmasına yönelik kriterler
 • Yatay ve dikey gıda kodeksine yönelik esaslar
 • Coğrafi işaretler ile ilgili özel hükümler

Yukarıda da sayıldığı gibi aslında gıda maddeleri birçok bileşen içermektedir ve herbiri ayrı ayrı test, analiz, ölçüm, muayene ve kontrol gerektirmektedir.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler açısından, gıda üretiminin bütün aşamalarında daha hammadde girişinden başlayarak üretim, işleme, imalat, depolama ve dağıtım aşamalarında hatta tüketicinin sofrasına kadar ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karşı alınabilecek bütün önlemler saptanmalıdır.

Bu kontrol işlemleri kapsamında yapılacak başlıca çalışmalar şunlardır:

 • Olası riskleri önlemek veya etkilerini en düşük seviyeye çekebilmek için üretim zinciri üzerinde kritik kontrol noktaları tespit edilmelidir.
 • Belirlenen kritik kontrol noktalarına ait kabul edilebilir sınır değerleri tespit edilmelidir.
 • Bu kritik kontrol noktalarının tespit edilen bir program doğrultusunda kontrol altına alınması için bir izleme sistemi kurulmalıdır.
 • İzleme sisteminde herhangi bir olmsuzluk tespit edildiği zaman etkin önlemler alınmalıdır.
 • Kontrol sisteminin beklenen şekilde çalıştığı, yapılacak ölçüm, test ve analizler ile desteklenmelidir.
 • Bütün bu faaliyetler ile ilgili kayıtların ve yapılan işlemlerin yer aldığı bir dokümantasyon sistemi kurulmalıdır.

Böyle bir kontrol sisteminin uygulama aşamaları ise şu şekildedir:

 • İşletme içinde, gıda maddeleri ile ilgili spesifik bilgi ve tecrübeye sahip bir kontrol grubu kurulmalıdır.
 • Üretimi yapılan ürünlerin tam ve doğru tanımları yapılmış olmalıdır.
 • Üretilen gıda maddelerinin planlanan tüketim şekli ve hedef tüketiciler tanımlanmış olmalıdır.
 • Kontrol işlemlerinin aksamaması için kontrol grubu tarafından bir akış şeması hazırlanmalıdır.
 • Bu akış şeması her zaman güncel tutulmalı ve gerekli zamanlarda iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Hazırlanan bu akış şemasınde yer alanı kontrol fonksiyonları her aşamada gerekiği şekilde uygulanmalıdır.

Gıda ve Su Güvenliğine Yönelik Analizler

Tüketiciler, önceye göre bugün çok daha bilinçlidir. Gıda tüketiminde ihtiyaç duydukları güvence ise çok önemlidir. Tüketilen gıda maddelerinin ve suların güvenliği, bütün tüketicilerin haklı bir talebidir. Gıda üreten işletmelerin temel sorumluluğu ise bu talebin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Artk gıda güvenliği konusu, mutlak ve değişmez bir sağlık zorunluluğu olarak ortaya çıkmuştır. İşletmeler, hijyen standartlarına uygun çekilde gıda üretmek zorundadır. Keza bunu sağlamak bakımından gıda güvenliği kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin sürekliliğini sağlamak zorundadır. Buna yönelik denetim sistemlerini çalıştırmak zorundadır.

Bugün, insanların sağlığı ve çevre koşullarının korunması en önemli konulardan biridir. İnsanlar her türlü doğal ve yapay zararlı etkenlerden uzak tutulmalıdır. Bu konuda yerli ve yabancı kuruluşların kaygıları giderek büyümektedir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda sektöründe, gıda maddelerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar bütün üretim aşamalarını bir bütün halinde değerlendirmektedir. Bu şekilde bu sistem güvenli gıda üretimini sağlayan bir sistemdir.

Bunun yanı sıra gerek gıda maddeleri gerekse içilen ve kullanılan sular için geliştirilmiş birçok standart bulunmaktadır ve akredite laboratuvarlarda bu konularda sayısız testler yapılmaktadır. Bir fikir vermesi açısından aşağıda bu analiz çalışmalarından başlıca birkaç örnek verilmiştir.

 • Gıda analizleri
  • Fiziksel analizler (rutubet tayini, kül tayini, duyusal özellikler tayini, yabancı madde tayini, çözünen katı madde miktarı tayini, suda çözünürlük tayini, yaş ve kuru gluten miktarı tayini, ham kül tayini)
  • Kimyasal analizler (asitte çözünmeyen kül miktarı tayini, saflık tayini, pH tayini, ham selüloz miktarının tayini, alkol derecesi tayini, toplam ağır metal tayini, serbest yağ asidi ve asit değeri tayini, ham protein tayini)
  • Mikrobiyolojik analizler (aerobik koloni sayısı, e.coli sayımı, koliform sayımı, enterobacteriaceae sayımı, maya-küf sayımı, salmonella spp. aranması)
  • Katkı analizleri (aspartam tayini, sakarin tayini, boya miktar tayini, kafein tayini, nitrit ve nitrat tayini)
  • Kalıntı analizleri (yaş meyva, sebze ve benzeri yüksek su içerikli ürünlerde kalıntı tayini, kahve ve kahve çekirdeğinde kalıntı tayini, süt ürünlerinde kalıntı tayin
  • Mineral analizleri (sodyum tayini, demir tayini, kalsiyum tayini, nikel tayini, kurşun tayini, kadmiyum tayini, arsenik tayini)
  • Mikotoksin analizleri (aflatoksin B1 ve toplam aflatoksin tayini)
  • Moleküler biyoloji analizleri (gıdalarda ve yemlerde GMO aranması, domuz DNA’sı aranması, tavuk DNA’sı aranması)
  • Dioksin analizleri (biyotestler)
 • Su analizleri
  • Fiziko kimyasal analizler (demir tayini, nitrit tayini, sülfat tayini, klorür tayini, serbest klor tayini, toplam klor tayini, amonyum tayini, oksitlenebilirlik, iletkenlik tayini, pH tayini)
  • Mikrobiyolojik analizler (e.coli ve koliform sayımı, salmonella sayımı, enterokok sayımı, koloni sayımı)