ζωή επιστήμη

Βιοεπιστήμες
Βιοεπιστήμες

Η βιοφαρμακευτική επιστήμη είναι μια επιστήμη που εξετάζει τις εντάσεις, τις ιδιότητες και τις σχέσεις μεταξύ των βιολογικών επιδράσεων των παρασκευασμένων φαρμάκων σε ανθρώπους και ζώα. Αυτό το πεδίο μελέτης εξετάζει τη δομή, τη φυσική κατάσταση, το μέγεθος σωματιδίων, την επιφάνεια, τις ιδιότητες των εκδόχων, τις δοσολογικές μορφές των δραστικών συστατικών και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των δραστικών συστατικών των φαρμάκων.

Η επιστήμη της γονιδιωματικής είναι ένας κλάδος της βιοτεχνολογίας που εξετάζει τα γονιδιώματα των οργανισμών, δηλαδή τα γονιδιώματα των οργανισμών, εφαρμόζοντας τις μεθόδους προσδιορισμού αλληλουχίας των χρωμοσωμάτων. Ο κύριος σκοπός αυτής της επιστήμης είναι να κατανοήσει όλη την αλληλουχία DNA που βρίσκεται στα έμβια όντα. Ένα ανθρώπινο γονιδίωμα είναι περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA σε μήκος.

Η μοριακή ιατρική είναι μια επιστήμη στην οποία μελετάται η μοριακή βιολογία και η βιοχημεία στο επίπεδο των κυττάρων και των οργανισμών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Η μοριακή βιολογία μελετά διάφορες δραστηριότητες σε ανθρώπους και ζώα σε μοριακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η μοριακή βιολογία, η γενετική, η βιοχημεία, η βιοφυσική και η κυτταρική βιολογία έχουν αποκτήσει σημασία παράλληλα με την ανάπτυξη της επιστήμης.

Τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, η γονιδιωματική, η μοριακή ιατρική, η βιοτεχνολογία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, καθώς και τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι τομείς της υγείας, η υγεία και η ασφάλεια των αθλητών, αποτελούν όλες τις βιοεπιστήμες στο σύνολό τους.

Από τη μια πλευρά, προετοιμάζονται και διατίθενται στην αγορά νέα φάρμακα και νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η διανομή τους είναι διαδικασίες που απαιτούν ευθύνη και πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.

Σε αυτό το σημείο απαιτούνται εργαστήρια διαπιστευμένα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης. Αυτά τα έργα εξουσιοδότησης εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 για βασικές απαιτήσεις για εργαστήρια βαθμονόμησης και δοκιμών.

Κατά τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων και αναλύσεων σε αυτά τα εργαστήρια, ακολουθούνται τόσο οι ισχύοντες νομικοί κανόνες όσο και τα πρότυπα που αναπτύσσονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις.