TOC Toplam Organik Karbon Ölçüm ve Analizi

TOC Toplam Organik Karbon Ölçüm ve Analizi
TOC Toplam Organik Karbon Ölçüm ve Analizi

TOC, İngilizce’de Total Organic Carbon ifadesinin baş harflerinden oluşan bir tanımlamadır ve toplam organik karbon anlamına gelmektedir. TOC ölçümleri bir su sistemi içinde bulunan organik maddelerin yani karbon bazlı yabancı maddelerin ölçülmesi anlamına gelmektedir. Çeşitli su tesislerinde, besleme sularında, su saflaştırma ve dağıtma ünitelerinde başvurulan su analiz yöntemlerinden biri de toplam organik karbon ölçümleridir.

Toplam organik karbon ölçümlerine uygulanan yöntem, sudaki organik maddelerin yüksek sıcaklıklarda katalitik olarak yakılması ve karbonsidoksit gazı haline getirilmesidir. Bu şekilde açığa çıkan karbonsidoksit gazı miktarı ölçülmekte ve su örneğinde bulunan toplam organik karbon miktarı tespit edilmektedir.

Yapısında organik bileşikler bulunan maddelere organik maddeler denmektedir ve bu maddeler doğal olarak bulunmazlar. Başlıca organik maddeler, petrol, PVC yapıştırıcı, alkol, şeker, sakkaroz ve plastik bazlı türev ürünlerdir. Bu organik maddeler organizmanın metabolizma faaliyeti sırasından sentezlenmektedir. Organik maddeler suya, filtreleme çalışmaları sırasında karışabilir ya da su içinde oluşan bakteriler tarafından üretilebilir.

Çıkarılan yasal düzenlemelerde toplam organik karbon miktarı, kısaca VOC olarak bilinen uçucu organik bileşikleri de kapsar. Bu nedenle test ve ölçüm çalışmalarında, yetkili laboratuvarlar şu iki standardı esas almaktadır:

  • TSE CEN/TS 13649 Sabit kaynak emisyonları - Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini - Çözücü özütlemesi veya ısısal tarafından izlenen sorptif numune alma yöntemi
  • TS EN 12619 Sabit kaynak emisyonları - Baca gazlarında düşük derişimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini - Alev iyonlaştırma detektörü kullanılan sürekli metot

İnsanların sağlıklı olması açısından organik karbon miktarı (TOC) ölçümlerinin yapılması önem taşımaktadır. Bu ölçümler yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Ölçümler sırasında yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınır. Bu kapsamda olmak üzere dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 7827 Su kalitesi - Sulu ortamda organik bileşiklerin hazır, nihai aerobik biyolojik parçalanabilirliğinin tespiti - Çözünmüş organik karbon (TOC) analizi metodu
  • TS EN 15936 Çamur, arıtılmış biyoatık, toprak ve atık - Kuru yakma ile toplam organik karbonun (TOC) belirlenmesi
  • TS EN 16718 Ahşap ve ahşap esaslı ürünler - Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerde toplam organik karbon (TOC) dozajı
  • TS 12089 EN 13137 Atıkların özellikleri - Atık, çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon (TOC) tayini

Kısaca çeşitli sektörlerde birçok süreçte oldukça fazla su tüketilmektedir. Bu da yüklü miktarda atıksu oluşmaktadır. Bu suların kimyasal özelliklerinin tespit edilmesi, verimli bir arıtma tesisinin kurulması ve çalıştırılması açısından önemlidir. Bu kapsamda suyun pH değeri, sudaki çözünmüş oksijen miktarı ve suyun bulanıklık özellikleri yanı sıra sudaki organik yüklerin de tespit edilmesi beklenmektedir.