პირადი ექსპოზიციის ღონისძიებების

პირადი ექსპოზიციის ღონისძიებები
პირადი ექსპოზიციის ღონისძიებები

ივნისში, შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული იქნა ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სხვადასხვა საწარმოებში არსებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება, რომლის ფარგლებშიც მოვალეობანი, უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა, უფლებები და მოვალეობები რეგულირდება როგორც დამსაქმებელთათვის, ისე დასაქმებულებისათვის.

ამ კანონის შესაბამისად, დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ თანამშრომლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სამუშაო ადგილებზე მათი საქმიანობისთვის. ამ კონტექსტში, დამსაქმებლები, რათა თავიდან აიცილონ საოკუპაციო რისკები, მატარებლებისა და ინფორმირებული თანამშრომლები, მიიღონ ყველა შესაძლო ზომები შესაძლო სამუშაო უბედური შემთხვევების წინააღმდეგ, რათა მოხდეს სამუშაოების სწორად გადანაწილება, სამუშაოების შესაქმნელად საჭირო ინსტრუმენტები და საშუალებები უზრუნველყონ არსებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომები, რათა შეიცვალოს პირობები და გააუმჯობესოს არსებული მდგომარეობა.

ამავდროულად, დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან მონიტორინგი და მონიტორინგი განახორციელონ საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვა და შეუსაბამობების აღმოფხვრა.

ამასთან დაკავშირებით, დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან განახორციელონ რისკების შეფასების შესწავლა ან შესაბამისი ორგანიზაციები.

მოკლედ, დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან თავიდან იქნეს აცილებული რისკები, გაანალიზონ ის რისკები, რომლებიც არ უნდა იქნას აცილებული და მათთან გამკლავება.

ამ კვლევების ფარგლებში დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან, თანამშრომლების საქმიანობა სხვადასხვა საქმიანობაში დაუცველი იყოს. არსებობს ორი განსხვავებული ცნებები სამართლებრივი რეგულაციების ზემოქმედების შესახებ:

 • ექსპოზიციის მოქმედების ღირებულება ეხება იმ ღირებულებას, რომელიც, თუ გადააჭარბებს, მოითხოვს რისკების კონტროლს, რომელიც შეიძლება ზიანი მიაყენოს თანამშრომელს.
 • ექსპოზიციის ლიმიტის ღირებულება არის ის ღირებულება, რომელიც თანამშრომლებს არ უნდა ექვემდებარებიან.

ექსპოზიცია შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა გზით. ზოგადად, ექსპოზიციის სახეები, რომლებიც უნდა შეფასდეს და გაანალიზდეს:

 • ოკუპაციური ჰიგიენის გაზომვები
 • ხმაურის ექსპოზიციის გაზომვა
 • ვიბრაციის ექსპოზიციის გაზრდა (ხელი, მკლავი და მთელი სხეული)
 • მთლიანი მტვრის ექსპოზიციის გაზომვა
 • სამკურნალო მტვრის ექსპოზიციის გაზომვა
 • მძიმე მეტალის ექსპოზიციის გაზომვა
 • სილიკის ექსპოზიციის გაზომვა
 • ვულტილური ორგანული ნაერთები (VOC) ექსპოზიციის გაზომვა
 • ქიმიური გაზისა და ორთქლის ექსპოზიციის გაზომვა
 • სითბოს წნევის გაზომვები
 • ცივი გარემოს გაზომვები

თანამშრომლები განიცდიან ჯანმრთელობის პრობლემებს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა სახის ზემოქმედებაზე, რაც დამოკიდებულია ზემოქმედების ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, საწარმოების რისკის შეფასების შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ კვლევაში განხილული ელემენტებია:

 • რა რისკავს თანამშრომლებს სამუშაო გარემოში?
 • არიან თუ არა დასაქმებული აპარატები დასაქმებულთა მიერ სწორად შერჩეული?
 • არის სამუშაო გარემო საკმარისად ორგანიზებული და ორგანიზებული?
 • არიან ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებული მკურნალობა ითვალისწინებს, როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ორსული, ძუძუთი კვება, ახალგაზრდა და მოხუცი მუშები და ქალების თანამშრომლების მდგომარეობა?

საწარმოები გადაწყვეტს, თუ რომელი საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების მიღება ხდება რისკის შეფასების დროს შესრულებული კონტროლის, გაზომვისა და კვლევის შედეგების მიხედვით და რომლის საშუალებითაც თანამშრომლები გამოიყენებენ დაცულ აღჭურვილობას ან აღჭურვილობას.

დასაქმების მეთოდებისა და სამუშაო მეთოდების გათვალისწინებით, საწარმოში ორგანიზაციის ფარგლებში ყველა დონეზე უნდა იქნეს გამოყენებული სამუშაო ადგილებზე ჩატარებული პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პრაქტიკა.

ბიზნესი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ აუცილებელი კონტროლი, გაზომვები, ინსპექტირება და გამოძიება ხორციელდება იმ რისკების დასადგენად, რომელთა საქმიანობაც სამუშაო ადგილებზე ექვემდებარება საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით.

ყველა ამ კვლევას ახორციელებს ლაბორატორიები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეროვნულ ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოების მიერ მიღებული ნებართვის საფუძველზე ტესტირების, შეფასებისა და ანალიზის სამსახურებს. ეს ლაბორატორიები ატარებენ კვლევებს TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი მოთხოვნების შესაბამისად, ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციისათვის.

ასევე არსებობს ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ შექმნილი პერსონალური ექსპოზიციის ლიმიტის ღირებულებები და სტანდარტები. ეს ლაბორატორიები ამ კრიტერიუმებისა და სტანდარტების შესაბამისად აფასებენ შეფასებას.