მართვის ვალდებულებები

მართვის ვალდებულება
მართვის ვალდებულება

ჩვენი კომპანია არის EuroLab, საწარმოს ღირებულებები. თანამშრომლების მოტივაციის ხელშეწყობა, თანამშრომლების სწავლებისა და განვითარების ხელშეწყობა, სამეწარმეო და ტექნოლოგიური ინოვაციები დაიცვას, პატიოსანი იყოს კერძო და ოფიციალური ორგანიზაციებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შემსრულებელი თანამშრომლებისათვის, დროულად შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები EuroLab არის ჩვენი უმსხვილესი ღირებულებები.

ამ მხრივ, ჩვენი პირველი ვალდებულება, როგორც მენეჯმენტი, ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა და ბუნების დაცვის ხელშეწყობა. ამ მიზნით, EuroLab მხარს უჭერს სოციალურ და კულტურულ საქმიანობას გარდა ძირითადი საქმიანობებისათვის გარემოს პრობლემების მოსაგვარებლად.

გარდა ამისა, EuroLab მენეჯმენტი ვალდებულია პროფესიონალური და გულახდილად მოქმედებდეს, კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებისადმი ნდობა და კომპანიის რეპუტაციის შენარჩუნება.

EuroLab მოწოდებულია თავიდან იქნას აცილებული შეუზღუდავად, უზრუნველყოს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სერვისი და არ ემორჩილება ხარისხის მომსახურებას როგორც ის, ისე მისი თანამშრომლებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ.

EuroLab აღიარებს, რომ კონკურენცია შეესაბამება ყველა იმ ლაბორატორიულ კომპანიას შორის, რომელიც მოქმედებს იმავე სექტორში და იღებს ვალდებულებას, თავიდან აიცილოს უსამართლო კონკურენცია და დაიცვას საერთო ინტერესები, რათა ხელი შეუწყოს სექტორის განვითარებას და უზრუნველყოს სექტორში ხანგრძლივი ნდობა.

საბოლოოდ, EuroLab- ს აქვს TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატი და კისრულობს შეასრულოს ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციის ზოგადი პირობები ყველა გამოცდის, შეფასების, ანალიზისა და დაკალიბრების სამუშაოებში. იგი ასევე ითვალისწინებს ყველა ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტს, რომლებიც სპეციფიკურია ამ კვლევებში და ზოგადად მიღებული ტესტირებისა და ანალიზის მეთოდები. ISO 17025- ს სერტიფიკატის შესაბამისად, EuroLab- ს აქვს ყველა აუცილებელი პირობა, რომ დაამტკიცოს თავისი კომპეტენცია და ის უზრუნველყოფს მომსახურებას.