Numune Alma

Numune Alma
Numune Alma

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yöntmelik, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin olduğu alanların veya kirlenme ihtimali bulunan alanların tespit edilmesi ve kirlenmeye neden olan sektörlerin belirlenmesi, kayıt altına alınması, kirlenmiş alanların temizlenmesi ve takip edilmesine esasları düzenlemektedir.

Sözü edilen yönetmelik gereğince, kirlenme şüphesi taşıyan topraklarda yapılacak her türlü örnekleme ve analiz çalışmalarının, belli bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle örnekleme çalışması başlamadan önce, Saha Örnekleme ve Analiz Planı hazırlatılır. Bu plan ilgili Komisyon tarafından onaylandıktan sonra örnekleme çalışması başlatılır.

Yetkili laboratuvarlar, bu şekilde onaylanan saha örnekleme ve analiz planı çerçevesinde, şüpheli alanda, kirlenmiş toprak ve mümkünse yeraltı sularından veya toprak gazından numuneler almaktadır. Numune alma esasları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Sözü geçen yönetmelik ekinde iki tablo bulunmaktadır (Ek 2):

  • Kirlilik gösterge parametreleri listesi
  • Potansiyel toprak kirletici faaliyetler ve faaliyete özel kirlilik gösterge parametreleri

Laboratuvarlar bu tablolarda yer alan kriterler çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

 

Suyun arıtılma ihtiyacı çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için veya atıksuları yeniden kullanılabilir hale getirmek için ya da içilebilecek kalitede su elde etmek için sular arıtılmaktadır. Bu nedenle su arıtım çalışmaları, atıksu arıtımı ve temiz su arıtımı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Atıksu arıtımı, sanayi tesislerinde üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan ve arıtma işleminden geçirilmeden doğaya bırakılmayacak olan suların arıtılmasıdır. Atıksu arıtımı sonunda oluşan ve uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak sıvı veya yarı katı halde bulunan, kokulu madde içeren atıklara arıtma çamuru denmektedir. Bu çamurun miktarını, atıksuyun kirlilik düzeyi, artırma sürecinde kullanılan kimyasallar ve arıtma işleminin verimi etkiler.