Gürültü Haritalarının Oluşturulması

Gürültü Haritalarının Oluşturulması
Gürültü Haritalarının Oluşturulması

Gürültü Haritalarının Oluşturulması

Belli bir bölgeye veya alana ya da ortama yönelik akustik bilgilerin (ses şiddeti ve frekans verilerinin), belli bir sistem içinde ayrıntılı olarak, eğriler, renklendirme sistemi ve sayısal değerlerle ifade edildiği plan veya kesitlere gürültü haritası adı verilmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2002/49/EC sayılı Direktif esas alınarak hazırlanmıştır.

Sözü edilen yönetmelik stratejik gürültü haritalarının çıkarılması ve eylem planlarının hazırlanması yönünde bir takım yasal yaptırımlar getirmiştir. Yönetmeliğe göre gürültü haritaları, açıklanan her türlü sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını göstermek amacı ile hazırlanmalıdır. Bu haritalar belli bir alanda etkilenen kişi sayısı ve maruz kalan konut sayısını göstermelidir. Ayrıca mevcut olan veya gelecekte ortaya çıkması ihtimali bulunan gürültü durumu hakkındaki verileri içermelidir. Gürültü haritaları bütün bu bilgilerin ışığında ilgili gürültü göstergeleri kullanılarak, alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Yine yönetmelik esaslarına göre, işletmeler, atölyeler, imalathaneler, eğlence yerleri ve liman işletmecileri, faaliyet gösterdikleri alanlarda gürültü haritalarını hazırlamaktan ve yetkili kuruluşun talebi halinde bunları ibraz etmekten sorumludurlar.

Gürültü haritaları ve bunların güncellenmesi çalışmalarında yönetmelik eklerinde gösterilen gürültü göstergeleri kullanılır. Gürültü haritası hazırlayacak kişilerin, mutlaka mühendislik veya mimarlık eğitimi almış veya fen fakültelerinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmaları yürütecek düzeyde uzmanlığa sahip olması ve ulusal veya uluslararası projelerde benzeri çalışmalar yapmış ve gürültü haritası hazırlanmasında deneyimli olması gerekmektedir.

Bu arada Türk Standartları Enstitüsü tarafından, gürültü haritalarının hazırlanması sırasında dikkate alınacak birçok standart yayınlanmıştır. Örneğin işletme, tesisler, işyerleri, atölyeler ve imalathanelerin gürültüsü için TS ISO 9613-2, TS ISO 8297, TS EN ISO 3744 ve TS EN ISO 3746 standartları dikkate alınmaktadır.