χρώμιο (CR + 6) προσδιορισμός

Προσδιορισμός χρωμίου (Cr + 6)
Προσδιορισμός χρωμίου (Cr + 6)

Το Cr (VI), ένα ιόν χρωμίου, είναι επικίνδυνο επειδή έχει αρνητική επίδραση στα ζωντανά αντικείμενα και πρέπει να διατηρείται υπό συνεχή έλεγχο. Συγκεκριμένα, τα λύματα που περιέχουν Cr (VI) πρέπει να μειωθούν στο μηδέν πριν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον παραλαβής.

Σημαντικός αριθμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων προκαλεί υγρά απόβλητα και ρύπανση των υδάτων και συνεπώς ρύπανση του εδάφους και της βλάστησης. Αυτή η κατάσταση καταστρέφει αμετάκλητα τη φύση. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις βιομηχανίες είναι ο τομέας των μετάλλων. Στον τομέα αυτό, συχνά εφαρμόζονται διαδικασίες χρωμίου με ηλεκτροχημικές μεθόδους. Οι ενώσεις χρωμίου (Cr + 6) που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διεργασίες είναι τοξικές και καρκινογόνες. Το Cr + 6 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως, καθώς δεν υπάρχει ακόμα άλλη εφαρμογή για την αντικατάσταση αυτής της τεχνολογίας. Σε αυτές τις διεργασίες παράγεται μεγάλη ποσότητα αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα με οξείδιο του χρωμίου έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και βιολογική ζήτηση οξυγόνου και υψηλή ζήτηση χημικού οξυγόνου.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας όσον αφορά τη βιομηχανική ρύπανση είναι ο δερμάτινος τομέας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ακατέργαστου δέρματος, διεξάγονται πολλές διεργασίες και χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών, τα οποία διαχωρίζονται από το δέρμα και τα χημικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διεργασίες καθιστούν δύσκολη την επεξεργασία των λυμάτων. Ως εκ τούτου, οι μολυσματικές ουσίες που περιέχουν θείο, χρώμιο (VI) και υπολείμματα οργανικής ύλης απελευθερώνονται στη φύση χωρίς καθαρισμό.

Ο προσδιορισμός χρωμίου (Cr + 6) στα ύδατα και τα λύματα διεξάγεται σε εγκεκριμένα εργαστήρια στα πλαίσια των χημικών δοκιμών. Αυτές οι μελέτες συμμορφώνονται με τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και με μεθόδους δοκιμών αποδεκτές σε όλο τον κόσμο Τα πρότυπα αυτά βασίζονται σε λίγα πρότυπα:

  • DIN 53314 Δοκιμές δέρματος - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας CR (VI) στο δέρμα
  • ISO 17075 Δοκιμές δέρματος - Χημικές δοκιμές - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χρώμιο (VI)
  • TS EN ISO 17075 Δέρμα - Χημικές δοκιμές - Προσδιορισμός χρωμίου 6