Çevreyi ve Yaşanabilir Dünyayı Düşünüyoruz

Ekoloji, canlı organizmaları ve onların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir biyoloji dalıdır. Ekolojik döngü ise, su, mineraller, azot, oksijen ve karbon gibi maddelerin, canlılar, su, hava ve toprak arasında çeşitli formlara dönüşerek yer değiştirmesi, doğada sürekli dolaşımıdır.

ECO Label sertifikasyon sürecinde de test ve laboratuvar hizmetleri veren kuruluşumuz çevreye duyarlı ekosistemin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Canlı organizmalar için yaşam alanı olan, okyanusların bin metre taban derinliği ile deniz seviyesinden altı bin metre atmosfer yüksekliği arasındaki alana, biyolojide biyosfer ismi verilmektedir. Biyosfer tabakası, su, hava ve topraktan oluşmaktadır ve canlılar için bir yaşam alanıdır. Biyolojik olarak bu alan içinde yaşayan hayvanlara fauna, bitkilerin tamamına ise flora denmektedir.

Biyosfer tabakası içinde belli bir alanda yaşayan canlılar bir küme oluştururlar Bu canlı kümelerin fiziki çevre ile, yani cansız ortam ile ilişkileri ise ekosistemleri meydana getirir. Ekosistem bir yaşam birliğidir ve içinde üç canlı gurubu bulunur: üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Üreticiler, fotosentetik canlılardır. Tüketiciler genelde etçil ve otçullardır. Ayrıştırıcılar ise bakteri ve mantarlardan meydana gelir. Üreticiler fotosentez yapar, tüketiciler solunum yapar, ayrıştırıcılar ise organik artıkları çürütürler.

Ekosistemler, bir enerji ve besin zinciridir, ana kaynak ise güneştir. Enerji ve maddeler ekosistem içinde bir döngü yaratırlar. Doğada canlılığın devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin, tüketildiği oranda yeniden üretilmesi gerekir. Bütün canlılar için azot çok önemlidir. Her canlının, organik veya inorganik olarak azotu temin etmesi gerekir. Aynı şekilde su bütün canlılar için vazgeçilmez bir maddedir. Bu maddelerin, döngüsü olmak zorundadır. Basit bir anlatımla ekolojik döngü, canlılar tarafından doğada kullanılan bir takım maddelerin, yeniden kullanılabilir duruma gelmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayıdır.

Ancak ekolojik döngüler çeşitli yollardan ama özellikle insan müdahaleleri ile olumsuz etkilenmektedir. Örneğin nüfusun hızla yükselmesi, teknolojinin gelişmesi, şehirleşme ve sanayinin ilerlemesi toplumların suya olan talebini artırmıştır. Suyun aşırı kullanılması, şehirleşme ve nüfusun artması, sanayide su kullanımının artması, yeni baraj ve kanalların yapılması, bitki örtüsünün tahrip olması hep suyun ekolojik döngüsünü bozan faktörlerdir.

Kuruluşumuz tarafından hazırlanan ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan yetki alınan EUROLAB Eko© Standardı, ekolojik döngünün daha fazla tahrip olmasının önlenmesi açısından önemlidir. Kuruluşumuz, doğaya duyarlı üretim yapan firmalara Eko© Etiketi kullanma izin vermektedir.

 Ekolojik döngü konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.