ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

Endüstriyel Testler
Endüstriyel Testler

Sanayinin gelişmesi ile birlikte çeşitli sanayi dallarında gerçekleştirilen test ve analizlerin de önemi giderek artmıştır. Sanayi devrimi insan ve hayvan gücüne dayalı üretim şeklinden makina gücünün esas olduğu üretim şekline geçiştir. Bu üretim anlayışı ilk olarak onsekizinci yüzyılda özellikle dokuma sektöründe İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Kısa süre sonra diğer sektörlerde de makinalaşma yayılmaya başlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte üretimde makinalaşma gelişmiş, kısa zamanda daha fazla üretim yapılmaya başlanmış, üretim arttıkça ihtiyaçlar çoğalmış, ihtiyaçlar ise yeni arz ve talep dengeleri yaratmıştır.

Sanayi devrimi insanlık yaşamında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu devrim ile birlikte insanların yaşam şekilleri değişmeye başlamış, insanların nüfusu artmaya başlamış ve aynı paralelde yaşam standartları gelişmeye başlamıştır. Sanayi devrimi üretim artışı sağlamış ve bu sayede daha fazla makina gücü, daha fazla hammadde kullanımı, daha fazla üretim, daha fazla ulaştırma, daha fazla atık, daha fazla tüketici, daha fazla satıcı ve daha fazla insan çalıştıran işletmeler ortaya çıkmıştır.

Sanayi devrimi sürecinde, el aletleri yavaş yavaş yerini makinalara bırakmış, insan gücünün yerini buharlı makinaların gücü almış, çalışma unsuru ile sermaye unsuru arasındaki ilişkiler gelişmiş, üretim ve tüketim anlayışları değişmiş, sermayenin büyümesi ile yeni icatların yapılması mümkün hale gelmiş, sosyal yapı, yaşam şekli ve çalışma koşulları altüst olmuş ve daha sayılamayacak kadar çok yenilik yaşanmaya başlanmıştır.

Sanayi devrimi tekstil sektöründe başlamıştır ama diğer sektörler de bu gelişmeleri izlemiştir. Daha sonraki gelişmelerde önce kimya sektörü bu değişimi yaşamış arkasından elektrik ve petrole dayalı motor sektörü bunu izlemiştir. Ondokuzuncu yüzyılda sanayi devrimi bütün hızıyla devam etmiş, yirminci yüzyıla gelindiğinde çok daha büyük buluşlar yaşanmıştır.

Sanayi devriminin sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

  • Gerek üretim alanında gerekse insan nüfusu bakımında kendi kendini besleyen uzun süreli bir büyüme hareketi başlamıştır.
  • Üretimde verimlilik artışında kesintisiz bir süreç başlamıştır.
  • Sanayi devrimi itici gücünü tarım kesiminden almıştır ancak bu güç zaman içinde teknoloji karşısında çözülmüş ve eknomik gücünü yitirmiştir.
  • Teknolojinin gelişmesi paralelinde sanayiciler şehirlere gelmiş, hatta yeni şehirler kurulmuş, bu şekilde kırsal alan ile şehirler arasında görülen farklılaşma hız kazanmıştır.
  • Para ve bankacılık sistemlerinde ve ticaret hacminde de büyük gelişmeler elde edilmiştir.
  • Sanayi devrimi ile birlikte insanların düşünce yapıları da değişmeye başlamıştır.

Standartlaşma Çalışmaları

Yukarıda sayılan sanayi devriminin sonuçlarından sonuncusu çok önemlidir. İnsanların ihtiyaçları için üretim anlayışı, yerini piyasa için üretime bırakmıştır. İşletmelerin o zamana kadar önem vermedikleri kar etmek düşüncesi, artık teşvik edici bir faktör haline gelmiştir. Bu yeni gelişme üretim şekillerinde değişim ile biraraya gelince, üretim faaliyetlerinde profesyonel yöneticilik önemli olmuş, üretim araçlarına müteşebbisler katılmıştır. Ama aynı paralelde çalışanların yaşam standartları ve tüketicilerin hakları daha fazla dillenmeye başlanmıştır.

Sanayi devriminin çalışan insanların yaşam standartlarında ne derece iyileşme sağladığı veya yaşam koşullarını ne kadar kötüleştirdiği konusu bugün hala tartışılmaktadır. Ancak diğer yandan üretilen mal ve hizmetlerin belli standartlara sahip olması konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Aynı şekilde işletmeler müşteri memnuniyetine daha fazla değer vermeye başlamışlardır.

Bu yönde bir yandan standartları belirleyen kuruluşların sayıları artarken, diğer yandan insan yaşamını ve çevre koşullarını iyileştirmeye yönelik çok sayıda standart geliştirilmektedir. Aynı şekilde ülkelerin yasa yapıcıları, aynı amaçlara yönelik yasal düzenlemeler çıkarmakta ve denetimlere hız vermektedir.

Bugün endüstriyel analizler dendiği zaman sadece tekstil sektöründe değil, deri sektöründe, kimya sektöründe, gıda sektöründe, otomotiv sektöründe, tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe, turizm sektöründe, enerji sektöründe, elektronik sektöründe, taşımacılık ve lojistik sektöründe, sağlık sektöründe, kozmetik sektöründe, iletişim sektöründe ve burada sayılmayan birçok sektörde gerçekleştirilen ölçümler, testler, analizler, muayeneler ve kontrollar ifade edilmektedir.

Bütün bu sektörlerde son derece ayrıntılı testler ve analizler yapılmaktadır. Örneğin, dünya nüfusu bu kadar hızlı artarken gıdaların önemi de sürekli artmaktadır. Ancak bununla birlikte gıdaların güvenliği ve tüketici sağlığı da giderek önem kazanmaktadır. Tüketicilerin sağlığını doğrudan etkileyen gıdaların kalitesi, bileşimindeki besin ögeleri, mineraller, toksinler, boyar maddeler, ağır metaller, gıda katkı maddeleri, bitkisel gıda üretiminde kullanılan tarım ilaçları, hayvansal gıda üretiminde kullanılan yem ve yem katkı maddeleri ve hatta gıda ambalajlarının kalitesine kadar birçok kimyasal faktöre bağlıdır ve endüstriyel analizler kapsamında bu ölçümler yapılmaktadır.