სწრაფი ანგარიშგების

სწრაფი გაშუქება
სწრაფი გაშუქება

ლაბორატორიული მომსახურების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იუწყება. ტესტის, გაზომვის, ანალიზისა და დაკალიბრების კვლევებისაგან მიღებული მონაცემები და კვლევის შედეგები წარედგინება კერძო ან სამსახურებრივ დაწესებულებებს, რომლებიც ითხოვენ ამ მომსახურებას ანგარიშის არსებობისას.

თუ ლაბორატორია ფლობს TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატს, ჩატარებული კვლევები განხორციელდა ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციის ზოგადი პირობების შესაბამისად და ამ ფორმით გავრცელდება. როგორც EuroLab, ჩვენი კომპანია აქვს TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატი და ორივე კვლევა და საბოლოო ანგარიში შეესაბამება ამ სტანდარტებს. ამ შემთხვევაში, მოხსენება მიიღება ყველა შიდა და უცხოურ ორგანიზაციად, როგორც ზუსტი და საიმედო.

ISO 17025 სტანდარტის შესაბამისად ჩატარებული ტესტირების, გაზომვის, ანალიზისა და დაკალიბრების კვლევები ერთის მხრივ შეესაბამება შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ სტანდარტებს, რომლებიც შეესაბამება კვლევის მახასიათებლებს. თუმცა, ამ შემთხვევაში, შედეგი არის ხარისხის, ზუსტი და საიმედო.

ამ ეტაპზე, ისევე როგორც საბოლოო ანგარიშების შინაარსი და სიზუსტე მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშების ორგანიზება. სწრაფი გაშუქება აუცილებელია ყველა ლაბორატორიისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს გაზომვის, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირების, შეფასებისა და დაკალიბრების მომსახურებას სხვადასხვა მიზნებისათვის. EuroLab- მ თავისი პროცესები დაამტკიცა და კომპანიების მიერ მოთხოვნილი ანგარიშების მომზადება სწრაფად იმოქმედებს პასუხისმგებლობის გრძნობით. ეს მოხსენებები შეიცავს კვლევების შედეგებს, მათ შესაბამისობასა და საჭირო ინფორმაციას, რათა გაიგონ და გაეცნოთ მათ ზუსტად, სრულიად და ნათლად.

ამ მიზნის მისაღწევად, ევროლაბმა შეიმუშავა ძლიერი აღმასრულებელი და თანამშრომელი და ძლიერი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა აქვს. იმისათვის, რომ განახორციელოს ყველა ის სერვისი, რომელიც მას იღებს, მას აქვს საკმარისი რაოდენობის პერსონალი ექსპერტიზის შესაბამისი დარგში.