საავტომობილო მიღწევები

საავტომობილო
საავტომობილო

ევროკავშირიდან გაწევრიანების პროცესში მიმდინარე მოლაპარაკებების ფარგლებში განსაზღვრულ იქნა ევროკავშირის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული ტერიტორიები. ყოვლისმომცველი რეგულაციები ასევე მზადდება ჩვენს ქვეყანაში წარმოებული საქონლის თავისუფალ მოძრაობაზე.

საავტომობილო სექტორი ასევე არის ის ტერიტორია, რომელიც ვალდებულია შეასრულოს ტექნიკური კანონმდებლობა და თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტი პასუხისმგებელია ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ტესტირებისა და ანალიზისთვის ინფრასტრუქტურის მომზადებაში. ამავდროულად, ძალისხმევა განხორციელდა აკადემიური და კვლევითი ლაბორატორიების განმტკიცება ევროკავშირის დირექტივების მიერ მინიმალური კრიტერიუმებისა და სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.

ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაძლიერება საბაზრო ზედამხედველობისა და შესაბამისობის შეფასების თვალსაზრისით, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ავტომობილების სექტორმა ამ ძალისხმევას წარმოადგენს. ამ პროექტმა გამოიწვია ტესტირების ლაბორატორიების შექმნა, რომელიც საჭიროა საავტომობილო ინდუსტრიაში და რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივებს და სტანდარტებს. ამ გზით, სტრუქტურა, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს განსაკუთრებით შესაბამისობაში შეფასებისა და ბაზრის მეთვალყურეობის შესახებ, ჩამოყალიბდა სექტორში.

ეროვნული და საერთაშორისო სააკრედიტაციო ორგანიზაციების მიერ აკრედიტებული ლაბორატორიები უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის, სწრაფ და საიმედო ლაბორატორიულ მომსახურებას საავტომობილო სექტორში, რათა უზრუნველყონ მწარმოებლების, მომსახურების და მოთხოვნების მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

ეს მომსახურება ძირითადად გათვალისწინებულია არსებული სამართლებრივი ნორმებისა და ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად.

საავტომობილო სექტორი ძალიან ფართო სექტორშია და მიზნად ისახავს საწარმოების ლაბორატორიული მომსახურებით სათანადო რისკების შემცირებას და გაუმჯობესებას. ლაბორატორიებმა უნდა უზრუნველყონ დამოუკიდებელი, მკაცრი, სწრაფი და საიმედო გადაწყვეტილებები, რათა უზრუნველყონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, საწარმოო კომპანიები, დაფინანსების კომპანიები, სადაზღვევო კომპანიები და საბოლოო ჯამში მომხმარებელთათვის სიცოცხლის უსაფრთხოება და ფინანსური დანაკარგები არ განიცდიან.

ლაბორატორიები, რომლებიც განახორციელებენ საავტომობილო ტესტებს, უნდა აკრედიტებული იქნას TS EN ISO / IEC 17025 ძირითადი მოთხოვნები კალიბრაციისა და ტესტური ლაბორატორიისათვის, ან ისინი უნდა იყვნენ კვალიფიცირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ ამ სტანდარტის მიხედვით.