მშენებლობა ve სტრუქტურა ცხოველები მიღწევები

მშენებლობა
მშენებლობა

მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო სექტორი ითვლება საცხოვრებლის მშენებლობაში, ამ სექტორში შედის ენერგეტიკული საწარმოები, კაშხლები, გზები, ქარხნები, საავადმყოფოები, აეროპორტები და ასობით სასიცოცხლო ადგილები და ყველა ინფრასტრუქტურული საქმიანობა, რაც საშუალებას მისცემს გამოიყენოს ეს ფართები. მშენებლობის სექტორში შესვლის სხვა სექტორების წვლილის გათვალისწინებით, რომელთა საქმიანობა მჭიდროდ უკავშირდება ამ სექტორში განვითარებულ მოვლენებს, სამშენებლო სექტორმა GNP- ში დაახლოებით 30 წილი შეადგინა.

დღეს, სამშენებლო სექტორმა წარმოადგინა მოთხოვნა ორაგონზე მეტი ქვე-სექტორის მიერ წარმოებული საქონლისა და მომსახურების მოთხოვნაზე. როგორც ბევრი ამბობენ, სამშენებლო სექტორი ეკონომიკის ძრავაა. ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევის შედეგებმა გამოავლინა, რომ საშუალოდ ახალ სახლში, 23- ს გააჩნია ათასი ცალი, რომელიც დაკავშირებულია ას ორმოცდაათზე მეტ პროფესიას. არცერთ სექტორს არ გააჩნია ისეთი ზეგავლენის შექმნა, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად იქცევა. სამშენებლო სექტორს ისეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებს ქმნის ეკონომიკის ფუნქციონირების თვალსაზრისით. სამშენებლო სექტორის განვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საერთაშორისო საკრედიტო ინსტიტუტების ეკონომიკური პოლიტიკა, პოლიტიკა და გადაწყვეტილებები.

მშენებლობის პროექტების უმნიშვნელოვანესი პუნქტია რისკის შეფასება და რისკების სწორად მართვა პროექტის ყველა ეტაპზე. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამშენებლო სექტორში არის დიდი რაოდენობით მომწოდებლები და თითოეულ მათგანს საკუთარი სფეროები აწარმოებს. ამ კომპანიებიდან მიღებული პროდუქციის ან მომსახურების ნებისმიერ ნეგატიურ აისახება მთელ სამშენებლო საქმიანობაში. ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია აკრედიტებული ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული უამრავი ტესტი, გაზომვები, ანალიზი და შეფასებები.

საჭიროა ამ სერვისების განხორციელება კომპეტენტური ლაბორატორიების მიერ პროექტის მენეჯმენტის, მატერიალური შესყიდვების, აპარატურისა და აღჭურვილობის დაკავშირებული სერვისებისა და მიწოდების ჯაჭვის მომსახურებების შედეგად.

ლაბორატორიები, რომლებიც განახორციელებენ ამ კვლევებს, საჭიროებენ მომსახურებას TS EN ISO / IEC XIMX კალიბრაციისა და სატესტო ლაბორატორიების სტანდარტული შესაბამისად.