გარემოს განწყობა გაზის საზომი

გაზის გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში
გაზის გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში

ჰაერის ხარისხი, ემისიები, ემისიები და მსგავსი გარემოსდაცვითი დაბინძურების ღონისძიებები ხორციელდება ეროვნული ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოების მიერ აკრედიტებული ორგანიზაციების მიერ ან გარემოს დაცვისა და ურბანიზაციის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ლაბორატორიებით.

სამუშაო ადგილის მიხედვით, აქტივობაზე დამოკიდებულია პროცესის მიმდინარეობისას გამოთავისუფლებული რაოდენობის გაზები. ასეთი გაზების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, სამუშაო ადგილის მართვა უნდა დადგინდეს ეფექტური სავენტილაციო სისტემით. სხვაგვარად, შეიძლება სამუშაო უბედური შემთხვევები ან რაიმე სამუშაო დაავადებების არსებობა. ასეთი მოულოდნელი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად სამუშაო ოთახში არსებული აირები უნდა შეფასდეს, გაანალიზდეს და მონიტორინგი.

ზოგადად, ასეთი პრობლემები დროდადრო გვხვდება საწარმოებში, საწარმოს ან მსგავსი სამუშაო ადგილებზე, სადაც ხორციელდება შედუღებისა და ფერწერის სამუშაოები. ავტორიზებული ლაბორატორიები ასევე ატმოსფერული ჰაერის გაზომვის მომსახურებას უზრუნველყოფს ემისიის გაზომვების ფარგლებში. ანგარიში, რომელიც მზადდება გაზომვის ბოლოს, აფასებს შედეგებს და აღწერს ზომებს.

ლაბორატორიული მომსახურების მიწოდებისას ლაბორატორიამ უნდა გამოიყენოს სწორი მეთოდები, რომლებიც აკმაყოფილებენ სამართლებრივი ნორმებით განსაზღვრულ ლიმიტის ღირებულებებს და შეესაბამება საზომი მერყეობს. ლაბორატორიები ასევე უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ თუ საერთაშორისო სტანდარტებს.

ატმოსფერული ჰაერის გაზომვა ძალზედ მნიშვნელოვანია ქიმიურ ნივთიერებებზე წარმოქმნილი რისკის თავიდან ასაცილებლად გამოწვეული დაავადებების თავიდან ასაცილებლად და ქიმიური ნივთიერებებისგან წარმოქმნილი რისკებისგან აუცილებელი ზომების მიღება. დამსაქმებლები პასუხისმგებელნი არიან ამ ღონისძიებების მიღება საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით.

შრომითი და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობის შესახებ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ზომების დებულების დანერგვაში მოცემულია პროფესიული ექსპოზიციის ლიმიტი ღირებულებები (დანართი 1). ატმოსფერული ჰაერის გაზომვისას ლაბორატორიები მოამზადებენ ანგარიშებს ამ ლიმიტის ღირებულების საფუძველზე.

ლაბორატორიები ექვემდებარება TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი მოთხოვნები ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციისათვის.