Imission ღონისძიებების

გამოსახულების გაზომვა
გამოსახულების გაზომვა

ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული სუფთა ჰაერის რეგულაციების თანახმად, შიდა გარემოში ინჰალაციური ჰაერი უნდა იყოს სუფთა და ჯანმრთელი, როგორც ბუნებრივი ჰაერი. ამ თვალსაზრისით, უნდა მოხდეს დაბინძურებული ჰაერის გამომწვევი ემისიები და ამ ემისიების ეფექტი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სხვა ორგანიზმებსა და მცენარეთა მუდმივად მონიტორინგი, გაზომილი და ჰაერის ხარისხის ანალიზი.

არსებითად მყარი ან აირის ჰაერის დამაბინძურებლები ჰაერში განსხვავდებიან. ჰაერის გადაადგილება დამოკიდებულია აირების გადაადგილებაზე დამოკიდებულებით. თუმცა, მყარი ნაწილაკები ზოგადად წყვეტს წყაროსთან მდებარე ადგილმდებარეობას.

ქიმიური რეაქციების და წვის პროცესების დროს წარმოქმნილი ყველა სახის გაზები და მყარი ნაწილაკები, რომლებიც ატმოსფერული ჰაერის შერევით ეწოდება ემისიებს. მაგალითად, სამრეწველო საწარმოების ჩამკეტებიდან ან გამონაბოლქვიდან გამოსული გაზები გამონაბოლქვია. ემისია არის ყველა გაზი და მყარი ნაწილაკები ატმოსფეროში, ინჰალაციური და გაზომილი.

მარტივად რომ ვთქვათ, ემისიის გაზომვები ხდება წყაროსთან. ფიქსირებული წყაროები არიან ქარხნები, როგორიცაა თბოელექტროსადგური chimneys ან წვის მცენარეები. გამოყოფის გაზომვები ხდება გაზომვის გარემოს ატმოსფეროში.

ემისიის გაზომვის პარამეტრების შესაბამისად:

  • წვის აირები (SOx, NOx, CO)

      აქროლადი ორგანული ნაერთები (VOC)

      მძიმე ლითონები

      ჰალოგენები (HCl, HF)

      ამიაკის

      მტვერი

  • დიოქსიდები და ფურანები (PCDD / F)

      პოლიკულური არომატული ნახშირწყალბადები (PAH)

შპრიცის გაზომვის პარამეტრებია:

      კონკრეტული საკითხი (PM10)

      გოგირდის დიოქსიდი (SO2)

      აზოტის ოქსიდები (NOX)

      აქროლადი ორგანული ნაერთები (VOC)

      მეთანის ან არამეტეინის ნახშირწყალბადები (CH4 / NMHC)

      ნახშირბადის მონოქსიდი (CO)

      ოზონი (O3)

      ნახევრად არასტაბილურ ორგანიზმებს (PCDD / F, PCB, PAH, PBDE და ა.შ.)

ეროვნული ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოების მიერ აკრედიტებული ლაბორატორიების მიერ განხორციელებული იმპლუატაციის გაზომვები, რომლებიც განსაზღვრავენ ჰაერის დაბინძურებისა და მზის მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციას. ზოგადად, გამოიყენება ორი სახის შერჩევის მეთოდები: პასიური შერჩევისა და აქტიური შერჩევის.

ყველა ლაბორატორია უნდა შეესაბამებოდეს გარემოსდაცვითი შეფასებისა და ანალიზის ლაბორატორიის პრინციპებს, რომლებიც მოცემულია გარემოს დაცვისა და ურბანიზაციის სამინისტროს მიერ 2013- ში. აღნიშნული რეგლამენტი გამოიცა ლაბორატორიების ნებართვის პრინციპების რეგულირების მიზნით, რათა განახორციელონ გაზომვები და ანალიზი, რომელიც წარედგინება სამინისტროს ან იმ აუდიტორულ ორგანოებს, რომლებიც შემოწმდება და განახორციელონ გაზომვები და ანალიზი, რომელიც წარმოადგენს გარემოსდაცვითი რეგლამენტის ფარგლებში აუდიტის საფუძველს. ყველა ლაბორატორია, კერძო თუ ფორმალური, უნდა მოქმედებდეს ამ რეგლამენტის პრინციპების შესაბამისად.

ემისიის გაზომვის ფარგლებში ლაბორატორიების მიერ განხორციელებული ძირითადი ღონისძიებებია:

      ნაწილაკების საკითხების შეფასება (PM10)

      ნალექების მტვრის გაზომვა

      აქროლადი ორგანული ნაერთის (VOC) გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში

      გაზის გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში

      მძიმე მეტალის გაზომვა ატმოსფერულ ჰაერში

      ექსპოზიციის გაზომვები ატმოსფერულ ჰაერში

ავტორიზებული ლაბორატორიები უნდა აკრედიტებული იქნეს ეროვნული ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოს მიერ TS EN ISO / IEC XXX ზოგადი მოთხოვნები ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციისათვის. ლაბორატორიები ასევე საჭიროებენ სტანდარტების შესაბამისად გაზომვის, ანალიზისა და შეფასების შესწავლას და მოამზადებენ ანგარიშებს.

თუ ეს ლაბორატორიები განლაგებულია კომპანიის ორგანიზაციის ფარგლებში, შეუძლებელია განახორციელოს გაზომვები და ანალიზი, რომლებიც წარმოადგენს გარემოსდაცვითი ნებართვების, სამუშაოების ლიცენზიებისა და აღნიშნული ობიექტების ან საწარმოების ზედამხედველობას, გარდა შიდა მონიტორინგისა.

 

ანალოგიურად, თუ ლაბორატორიები უზრუნველყოფენ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურებას, ზედამხედველობასა და გარემოსდაცვითი აუდიტის სამსახურს ლაბორატორიული სერვისების გარდა, მათ უნდა შეინარჩუნონ პერსონალი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სერვისს ცალ-ცალკე. საწარმოებისათვის ასეთი მომსახურების მიწოდება შეუძლებელია გაზომვებისა და ანალიზის ჩატარება, რაც წარმოადგენს გარემოსდაცვითი ნებართვების, სამუშაო ლიცენზიებისა და ზედამხედველობის საფუძველს.