შინაგან საქმეთა გარემოს ხმაური საზომი

შიდა ხმაურის გაზომვა
შიდა ხმაურის გაზომვა

შიდა ხმაურის გაზომვა

არსებობს შრომის და სოციალური უსაფრთხოების სამინისტროს მიერ გაცემული ორი სამართლებრივი რეგლამენტი 2013- ში დასაქმებულთა ზემოქმედების შესახებ. ეს

  • ხმაურით დაკავშირებული რისკებისგან თანამშრომლების დაცვის შესახებ დებულება
  • ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების რეგულაცია სამუშაო აპარატურის გამოყენებისას

პირველი რეგულაცია განკუთვნილია ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების რისკებისგან დაცვის სპეციფიკური მოთხოვნების დასადგენად მინიმალური მოთხოვნების განსაზღვრაში, კერძოდ, მათთან დაკავშირებულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაკავშირებულია ხმაურის ზემოქმედების შემთხვევაში.

მეორე რეგულაცია გამოიცა, რათა დადგინდეს მინიმალური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები სხვადასხვა აპარატურისა და აღჭურვილობის გამოყენებისათვის სამუშაო ადგილას.

ორივე წესის საერთო მიზანი არის დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვა.

In მიერ ჩატარებულ აკრედიტებულ ლაბორატორიებში, სამუშაო ადგილების, თანამშრომლები, რომლებიც ექვემდებარება ხმაური დახურულ გარემოში ერთი თანამშრომელი, რათა ზუსტად განსაზღვროს ხმაურის ზემოქმედების დოზიმეტრიული ღონისძიებებს. სამუშაოებში სამუშაოების და სამუშაოების შესრულების შედეგად მიღებული ზომები, ხმაურის დონის მოჭრა ამოღებულია, ხმაურიანი რუკები სხვადასხვა მეთოდებით იწარმოება და ამდენად, იმ საწარმოები, რომლებსაც საწარმოები უნდა მიიღონ ზომები, რის გამოც გამოვლინდება ინტენსიური ხმაური.

მიუხედავად იმისა, რომ Laboratories შიდა საზომი, რომელიც ეფუძნება კანონის ოკუპაციური უსაფრთხოებისა 2013 წლის საქართველოს შრომის და სოციალური დაცვის მიერ გაცემული შრომის ჰიგიენის საზომი ტესტი და ანალიზის ლაბორატორია ავტორის შესახებ მოქმედებს შესაბამისად რეგულირების პრინციპებს. ამ დებულებით, ლაბორატორიები შეუძლიათ განახორციელონ აღნიშნული საქმიანობა ორ დოკუმენტზე დაყრდნობით:

  • შრომითი ჰიგიენის შეფასება, ტესტირება და ანალიზი კვალიფიკაციის სერტიფიკატს ენიჭება ჯანმრთელობის დაცვისა და ჯანმრთელობის დაცვის გენერალური დირექტორატი ლაბორატორიებში, რომლებიც აღნიშნულ რეგლამენტებს შეასრულებენ.
  • შრომითი ჰიგიენის შეფასება, ტესტირება და ანალიზი წინასაკვალიფიკაციო სერტიფიკატი გადაეცემა ლაბორატორიებს, რომლებიც არ არის აკრედიტირებული ოკუპაციური ჰიგიენის გაზომვის, ტესტირებისა და ანალიზის მეთოდების თვალსაზრისით, მაგრამ ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული სხვა პირობების შესრულება.