διαχείριση δεσμεύσεις

Δέσμευση της Διοίκησης
Δέσμευση της Διοίκησης

Η εταιρεία μας είναι η EuroLab, μια επιχείρηση με αξίες. Να δώσει σημασία στη ποιότητα, να είναι τελειομανής στις δραστηριότητές του, να δώσει σημασία στα κίνητρα των εργαζομένων, να στηρίξει την κατάρτιση και την ανάπτυξη των εργαζομένων, να είναι επιχειρηματική και να ακολουθήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες, να είμαστε ειλικρινείς προς τις ιδιωτικές και επίσημες οργανώσεις και τους υπαλλήλους που περιμένουν την υπηρεσία, Το EuroLab είναι μία από τις μεγαλύτερες αξίες μας.

Από την άποψη αυτή, η πρώτη μας δέσμευση ως διοίκηση, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και για την υποστήριξη της προστασίας της φύσης. Για το σκοπό αυτό, η EuroLab υποστηρίζει κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες εκτός από τις βασικές δραστηριότητές της για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Εκτός από αυτό, διαχείριση EuroLab δεσμεύεται να ενεργεί επαγγελματικά και ειλικρινά, δίνοντας εμπιστοσύνη σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και διατηρώντας τη φήμη της εταιρείας.

Η EuroLab δεσμεύεται να αποφεύγει τις προκαταλήψεις, να παρέχει αμερόληπτη και ανεξάρτητη υπηρεσία και να μην θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των υπηρεσιών τόσο έναντι των ιδρυμάτων και οργανισμών που εξυπηρετεί όσο και κατά των υπαλλήλων της.

Η EuroLab αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανταγωνισμός σύμφωνα με τα πρότυπα μεταξύ όλων των εργαστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα και δεσμεύεται να αποφύγει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία κοινών συμφερόντων προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα και να εξασφαλίσει διαρκή εμπιστοσύνη στον τομέα.

Τέλος, η EuroLab έχει Πιστοποιητικό TS EN ISO / IEC 17025 και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους για την Αρμοδιότητα των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακρίβωσης σε όλες τις εργασίες δοκιμής, μέτρησης, ανάλυσης και βαθμονόμησης. Λαμβάνει επίσης υπόψη όλα τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ειδικά για τις μελέτες αυτές και τις γενικώς αποδεκτές μεθόδους δοκιμών και ανάλυσης. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό ISO 17025, η EuroLab διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει.