* σημειώνονται τα πεδία που έχουν επισημανθεί, παρακαλούμε μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες σε εμάς.