γρήγορα αναφοράς

Γρήγορη αναφορά
Γρήγορη αναφορά

Το σημαντικότερο στάδιο των εργαστηριακών υπηρεσιών είναι η αναφορά. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις μελέτες δοκιμής, μέτρησης, ανάλυσης και βαθμονόμησης που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της μελέτης υποβάλλονται σε ιδιωτικές ή κυβερνητικές οργανώσεις που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες σε έκθεση.

Εάν το εργαστήριο κατέχει το Πιστοποιητικό TS EN ISO / IEC 17025, όλες οι μελέτες που διεξήχθησαν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους για την Αρμοδιότητα των Εργαστηρίων Ελέγχου και Διακρίβωσης και θα αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο. Ως EuroLab, η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό TS EN ISO / IEC 17025 και οι μελέτες και η τελική έκθεση συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα. Σε αυτή την περίπτωση, η έκθεση γίνεται αποδεκτή από όλες τις εγχώριες και ξένες οργανώσεις ως ακριβής και αξιόπιστη.

Οι μελέτες δοκιμής, μέτρησης, ανάλυσης και βαθμονόμησης που εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 ανταποκρίνονται, αφενός, στα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τους εγχώριους και ξένους οργανισμούς που συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά της μελέτης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, οι αναφορές αποτελεσμάτων είναι ποιοτικές, ακριβείς και αξιόπιστες.

Σε αυτό το σημείο, όσο είναι σημαντικό το περιεχόμενο και η ακρίβεια των τελικών εκθέσεων, είναι πολύ σημαντικό να οργανώνουμε γρήγορα τις εκθέσεις. Η ταχεία αναφορά είναι απαραίτητη για όλα τα εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμής, επιθεώρησης, αξιολόγησης και βαθμονόμησης για διάφορους σκοπούς. Η EuroLab έχει καθορίσει τις διαδικασίες της και προετοιμάζει τις αναφορές που ζητούν οι εταιρείες με το αίσθημα ευθύνης με τον ταχύτερο τρόπο. Αυτές οι αναφορές περιέχουν όλα τα αποτελέσματα των μελετών, την καταλληλότητά τους και τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή τους και την ερμηνεία τους με ακρίβεια, εντελώς και με σαφήνεια.

Για να επιτευχθεί αυτό, η EuroLab έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό στελεχιακό προσωπικό και προσωπικό και διαθέτει ισχυρή τεχνολογική υποδομή. Προκειμένου να πραγματοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει, διαθέτει επαρκές αριθμό προσωπικού στους σχετικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης.