τριαλογονομεθάνια προσδιορισμός

Προσδιορισμός των τριαλογονομεθανίων
Προσδιορισμός των τριαλογονομεθανίων

Η οργανική ύλη στο νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού. Οι οργανικές ουσίες που απαντώνται φυσικά στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα συχνά προκαλούν ανεπιθύμητα προβλήματα.

Τριαλογονομεθάνες, ενώσεις που σχηματίζονται από χλώριο με οργανικές ή συνθετικές ουσίες κατά τη διάρκεια διαδικασιών απολύμανσης. Το πιο αναγνωρισμένο είναι το χλωροφόρμιο. Τα χλωρομυρμηκικά είναι υδρογονάνθρακες χαμηλού μοριακού βάρους που περιέχουν αλογόνο. Οι ακόλουθες τέσσερις ενώσεις ονομάζονται συνολικά τριολομεθάνες: χλωροφόρμιο, διχλωροβρωμομεθάνιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και βρωμοφόρμιο. Όλες αυτές οι ενώσεις είναι ύποπτες για καρκινογόνα. Εάν τα αιωρούμενα σωματίδια είναι παρόντα σε πόσιμο νερό ή νερό χρήσης, αυτές οι ουσίες σχηματίζονται περισσότερο όταν χλωριώνονται.

Η χρήση απολυμαντικών στην επεξεργασία των υδάτων είναι η πρόληψη ασθενειών που μεταδίδονται από το νερό και η εξουδετέρωση οργανισμών που προκαλούν ασθένειες στους υδάτινους πόρους.

Στα φυσικά νερά σχηματίζονται φυσικές οργανικές ουσίες στον κύκλο της φύσης. Όταν η χλωρίωση πραγματοποιείται για την απολύμανση του πόσιμου νερού, το χλώριο αντιδρά με φυσικές οργανικές ουσίες στο νερό και σχηματίζει μια σειρά παραπροϊόντων που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνα και επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, όπως το τριαλομεθάνιο και το αλοοξικό οξύ. Μεταξύ αυτών, τα τριαλογονομεθάνια είναι τα πιο επικίνδυνα και πιο κοινά συστατικά.

εσωτερικόμουıτριαλογονομεθάνια, αçok üΛαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την υγεία στηνıναınmείναιtır. κάνωğοργανικές ουσίες που βρίσκονται στο νερόçtΦΩΣ μια σειρά μεθόδων που εφαρμόζονται για την πρόληψη αυτού του προβλήματος. Η μέθοδος θρόμβωσης, η μέθοδος προσρόφησης με ενεργό άνθρακα, η μέθοδος οζονισμού ή η μέθοδος διήθησης μεμβράνης είναι μεταξύ τους.

Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι διεργασίες επεξεργασίας νερού, να εντοπιστούν περιοχές με υψηλά επίπεδα τριαλογονομεθανίων σε συστήματα διανομής ύδατος και να καθοριστούν τα επίπεδα τριαλογονομεθανίων σε δείγματα πόσιμου νερού, ο προσδιορισμός τριαλογονομεθανίου στο πόσιμο νερό διεξάγεται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Στις μελέτες αυτές ακολουθούνται τα πρότυπα και οι μέθοδοι δοκιμών που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Το πρότυπο βασίζεται στα εξής:

  • TS 266 Νερά - Νερά για ανθρώπινη κατανάλωση