μικροσκοπικός Αναλύστε

Μικροσκοπική Ανάλυση
Μικροσκοπική Ανάλυση

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των τροφίμων είναι ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός και η παραγωγή ειδικευμένου τροφίμου επαρκούς για αυτόν τον πληθυσμό. Ξεκινώντας από τις γεωργικές πρακτικές, πολλές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ακόμη και στη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την παράδοση στους καταναλωτές, γεγονός που προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας στην ανθρώπινη υγεία.

Ενώ μερικές χημικές ουσίες προστίθενται συνειδητά στα τρόφιμα ως πρόσθετα, υπάρχουν διάφορα γεωργικά υπολείμματα και χημικά που είναι ακούσια μολυσμένα με προϊόντα διατροφής. Η δηλητηρίαση από τρόφιμα προκαλείται συνήθως από μικροβιακά στοιχεία. Ορισμένες από τις χημικές ουσίες δεν έχουν άμεση επίδραση και μερικές από αυτές συσσωρεύονται στο σώμα και δείχνουν τα αποτελέσματά τους με την πάροδο του χρόνου.

Το σύστημα ανάλυσης κινδύνων σε κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στον τομέα των τροφίμων είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στον έλεγχο πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει συνεχείς και τακτικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε ορισμένα στάδια των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές που περιγράφονται στα σχετικά ανακοινωθέντα του Τουρκικού Κώδικα Τροφίμων. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων, των χρησιμοποιούμενων προσθέτων, των αρτυμάτων, ακόμη και των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και φαρμάκων, των προσμείξεων των τροφίμων, των κριτηρίων συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς.

Ορισμένες από αυτές τις αναλύσεις εκτελούνται με μικροσκοπικές μεθόδους. Οι μελέτες αυτές βασίζονται στον κανονισμό του Κώδικα Τροφίμων της Τουρκίας για τα μικροβιολογικά κριτήρια. Ο παρών κανονισμός περιγράφει τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων και τους κανόνες που τηρούν οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων.

Οι μικροσκοπικές αναλύσεις εκτελούνται επίσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια εντός του πεδίου των χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις μελέτες ακολουθούνται οι ισχύοντες νομικοί κανονισμοί και πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς και παρέχονται αξιόπιστες και αμερόληπτες υπηρεσίες στα εργαστήρια.