Στοιχείο (ICP-OES ve ICP-MS) προσδιορισμός

Στοιχείο (ICP-OES και ICP-MS) Προσδιορισμός
Στοιχείο (ICP-OES και ICP-MS) Προσδιορισμός

Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην στοιχειώδη ανάλυση στα εργαστήρια ανάλυσης νερού είναι η τεχνική ICP-MS. Αυτή η τεχνική είναι για την ανάλυση των ανόργανων στοιχείων. Αυτή η τεχνική είναι μια αναλυτική τεχνική που αποτελείται από ένα συνδυασμό επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος (ICP) και φασματομετρίας μάζας (MS).

ICP (Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα, επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα) είναι μια πηγή ιόντων υψηλής θερμοκρασίας, η οποία διασπάται, διασκορπίζει και ιονίζει το δείγμα. Το MS (Spectrometer Mass) είναι ένας αναλυτής μάζας και ταυτόχρονα διαχωρίζει όλα τα στοιχεία, τα ιόντα μετρώνται ταυτόχρονα με τον ανιχνευτή μάζας, επιτρέποντας την ανάλυση από χαμηλά ppm (1 εκατομμύριο) έως υψηλά επίπεδα ppm. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, τα στοιχεία του δείγματος ιονίζονται στο ICP και αποστέλλονται στην MS. Εδώ διαχωρίζεται και μετράται σύμφωνα με τις αναλογίες μάζας και φορτίου.

Τα χημικά στοιχεία αποτελούνται από ισότοπα. Για παράδειγμα, το στοιχείο ασβεστίου έχει έξι διαφορετικά ισότοπα. Με την ICP-MS μετράται η συγκέντρωση του τεχνικώς καταλληλότερου ισότοπου του στοιχείου και η συγκέντρωση του συνολικού στοιχείου προσδιορίζεται με ομαλοποίηση της αναλογίας περίσσειας αυτού του ισοτόπου. Σε αυτή τη μέθοδο, η διαδικασία ανάλυσης είναι γρήγορη και οικονομικά αποδοτική.

Η τεχνική ICP-OES είναι μια άλλη αναλυτική τεχνική που αποτελείται από ένα συνδυασμό επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος (ICP) και οπτικής εκπομπής φασματομετρίας (OES). Χρησιμοποιείται γενικά για τον προσδιορισμό των συνδυασμένων βαρέων μετάλλων.

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη διέγερση του δείγματος με πλάσμα αργού που ανυψώνεται στο 10 bin K με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και ανίχνευση των στοιχείων που υπάρχουν στο δείγμα σύμφωνα με τα ειδικά μήκη κύματος που εκπέμπονται. Με αυτή την τεχνική, πολλά στοιχεία αναλύονται σε ιζήματα, πετρώματα εδάφους, βιομηχανικά απόβλητα, λάσπη ανόδου, άνοδο αλουμινίου και μαγνησίου, μεταλλεύματα και προ-επεξεργασμένα προϊόντα εμπλουτισμού.

Στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια τα στοιχεία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές ICP-OES και ICP-MS στο πλαίσιο χημικών δοκιμών. Σε αυτές τις μελέτες τηρούνται τα πρότυπα που εκδίδονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς.