πικρία (Kreiss) προσδιορισμός

Προσδιορισμός πικρίας (Kreiss)
Προσδιορισμός πικρίας (Kreiss)

Ο προσδιορισμός της ανάλυσης πικρίας είναι μια μορφή ανάλυσης που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των ποιοτικών κριτηρίων στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας, ιδίως το ψήσιμο, το ελαιόλαδο και τις ελιές τουρσί. Σε αυτές τις αναλύσεις, που ονομάζεται επίσης μέθοδος Kreiss, ανιχνεύεται ποιοτική πικρία.

Η μέθοδος προσδιορισμού της πικρίας βασίζεται στην αρχή της παρατήρησης του χρώματος που σχηματίζεται από τα προϊόντα αποσύνθεσης στο έλαιο που εκχυλίζεται με οργανικό διαλύτη με ένα διάλυμα χημικής ένωσης σε όξινο περιβάλλον. Στα εργαστήρια, ο προσδιορισμός της πικρίας γίνεται με τη χρήση βαθμονομημένων οργάνων και εξοπλισμού.

Κατά τον προσδιορισμό της πικρίας στα προϊόντα διατροφής, τα έλαια υφίστανται κατεργασία με φθορογλουσινόλη και υδροχλωρικό οξύ σε αιθέρα και οι τιμές πικρίας των τροφίμων καθορίζονται με διαδικασίες οξειδωτικού προσδιορισμού. Η οξειδωτική οξύτητα των λιπών και των ελαίων προσδιορίζεται με ποσοτική αξιολόγηση και οι μεταβολές χρώματος που προκαλούνται από τα χημικά αντιδραστήρια αξιολογούνται με χρωματομετρικές μετρήσεις.

Οι τιμές οξύτητας και πικρίας, μαζί με τις τιμές creis, αντιμετωπίζονται με τη συγκέντρωση του λίπους και τα στάδια φθοράς των προϊόντων διατροφής λόγω οξείδωσης μπορούν να ανιχνευθούν νωρίτερα. Οι εταιρείες παραγωγής έχουν έγκαιρη γνώση σχετικά με τα προϊόντα τους με αυτή τη μέθοδο. Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που λαμβάνονται στο τέλος των εργαστηριακών αναλύσεων, διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι υγιή και χρησιμοποιούνται για τη διάρκεια ζωής τους.

Τα εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα από εγχώριους και ξένους οργανισμούς διαπίστευσης συμμορφώνονται με τις αποδεκτές μεθόδους δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμών που γίνονται αποδεκτά σε όλο τον κόσμο. Λειτουργεί επίσης σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από πολλές εγχώριες και ξένες οργανώσεις σε μελέτες μέτρησης, ανάλυσης, δοκιμών και αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαστήρια που εργάζονται με συστηματικές και επιστημονικές μεθόδους παρέχουν πιο αξιόπιστη και αντικειμενική εξυπηρέτηση και οι εκθέσεις τους γίνονται αποδεκτές σε όλο τον κόσμο.

Τα αναφερόμενα εργαστήρια εργάζονται επίσης για τον προσδιορισμό της πικρίας (Kreiss) στο πλαίσιο των χημικών δοκιμών.