βασανιστηρίων, προσδιορισμός

Προσδιορισμός του ιζήματος
Προσδιορισμός του ιζήματος

Το νερό που γενικά έχει θολή εμφάνιση και συσσωρεύει ιζήματα στον πυθμένα θεωρείται ιζηματογενές. Το ίζημα στο νερό είναι ένας πολύ απαράδεκτος παράγοντας, ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιείται το νερό. Γενικά, το χρώμα του νερού αναμειγνύεται με το υπόλειμμα. Ωστόσο, το χρώμα του νερού δείχνει γενικά την παρουσία διαλελυμένων οργανικών ουσιών ή βαρέων μετάλλων στο νερό. Αυτά δεν είναι ιζήματα.

Είναι δυνατό να αφαιρέσετε το ίζημα στο νερό με διάφορους τρόπους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα αυτόματα φίλτρα ιζήματος πλυσίματος ή φίλτρα φυσιγγίων ή φίλτρα άμμου και ανθρακίτη. Τα φίλτρα από κασέτα και χάλυβα προτιμώνται επειδή είναι μικρά σε μέγεθος και οικονομικά αποδοτικά, αλλά οι συσκευές αυτές χρησιμεύουν μόνο ως φίλτρα και απαιτούν συχνό καθαρισμό και τακτική συντήρηση.

Τα φίλτρα άμμου και ανθρακίτου χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε εργαστήρια. Σε αυτές τις συσκευές, η διήθηση δεν επιτυγχάνεται μόνο με διήθηση αλλά και με αναρρόφηση. Αυτές οι συσκευές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς. Σε αυτό το σύστημα, ωστόσο, ο ρυθμός διήθησης της δεξαμενής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα κυβικά μέτρα 15 ανά ώρα. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής εξαλείφεται και παρατηρείται απώλεια πίεσης.

Οι διαδικασίες προσδιορισμού ιζημάτων που διεξάγονται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια στο πλαίσιο φυσικών αναλύσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ποιότητας του πόσιμου νερού και των οικιακών υδάτων. Τα εργαστήρια βασίζονται στα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς σε αυτές τις μελέτες. Το πρότυπο που εξετάζεται από την άποψη αυτή είναι:

  • TS EN ISO 5667-15 Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία - Μέρος 15: Οδηγός για την προστασία και μεταφορά δειγμάτων λάσπης και ιζήματος

Το πρότυπο αυτό αποτελεί σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για την προστασία και την επεξεργασία των λυμάτων, της ιλύος που συσσωρεύεται στις εγκαταστάσεις ύδατος, των αιωρούμενων ουσιών και των ιζημάτων γλυκού νερού και θαλασσινού νερού.