Ομογενοποίηση πείραμα

Δοκιμή ομογενοποίησης
Δοκιμή ομογενοποίησης

Η ομογενοποίηση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να επηρεάσει τη δομή του γάλακτος, ειδικότερα το σύστημα γαλακτώματος και για να αυξήσει το βαθμό διασποράς του λίπους γάλακτος. Με την εφαρμογή μιας μηχανικής δύναμης, το σωματιδιακό μέγεθος του γάλακτος μειώνεται και η διασπορά αυτού του ελαίου διατηρείται όσο το δυνατόν σταθερότερη μέχρι να καταναλωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, αποτρέπεται η συσσώρευση σωματιδίων λίπους στην ανώτερη επιφάνεια του γάλακτος. Αυτή η μέθοδος, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική, εφαρμόζεται σήμερα σε όλους τους κλάδους της γαλακτοκομικής βιομηχανίας. Σήμερα, η ομοιογενοποίηση χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτροπή της προσκόλλησης γάλακτος, την αύξηση της αντοχής και του ιξώδους λεύκανσης και τη βελτίωση της γεύσης.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας ομοιογενοποίησης. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι είναι η φυγοκέντρηση, η διαχωριστική χοάνη και η μέθοδος μέτρησης.

Ενώ η δοκιμή ομογενοποίησης διεξάγεται με τη μέθοδο φυγοκέντρησης, το γάλα γεμίζεται σε ειδικούς σωλήνες φυγοκέντρησης και το 30 φυγοκεντρείται για λεπτά. Το γάλα στη συνέχεια λαμβάνεται από τον πυθμένα του σωλήνα και προσδιορίζεται το λίπος.

Όταν διεξάγεται δοκιμή ομογενοποίησης με τη χοάνη διαχωρισμού, μια ορισμένη ποσότητα γάλακτος τοποθετείται στη διαχωριστική χοάνη και διατηρείται στο ψυγείο σε όρθια κατάσταση στο 4 για περίπου 72 ώρες. Στη συνέχεια, το ήμισυ του γάλακτος αφαιρείται από τον πυθμένα του σωλήνα και προσδιορίζεται το λίπος τόσο του γάλακτος όσο και του αρχικού γάλακτος.

Στη δοκιμή ομοιογενοποίησης με τη μέθοδο μέτρησης, ο κύλινδρος μέτρησης 1000 ml γεμίζεται με γάλα και διατηρείται στο ψυγείο για 48 ώρες χωρίς να ανακινείται. Στη συνέχεια, το γάλα 100 ml λαμβάνεται από την ανώτερη επιφάνεια του γάλακτος και το λίπος προσδιορίζεται ξεχωριστά τόσο στο γάλα που έχει ληφθεί όσο και στο γάλα που παραμένει στον κύλινδρο. Ο βαθμός ομογενοποίησης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο τιμές περιεκτικότητας σε έλαιο.

Οι δοκιμές ομογενοποίησης του γάλακτος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της φυσικής ανάλυσης σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια. Σε αυτές τις αναλύσεις τηρούνται τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριες και ξένες οργανώσεις. Ταυτόχρονα, ακολουθούνται γενικά αποδεκτές μέθοδοι δοκιμών και κριτήρια δοκιμής και επιτυγχάνονται αξιόπιστα και αντικειμενικά αποτελέσματα.