ορισμένες ευρετήριο πείραμα

Bellier Index Test
Bellier Index Test

Κατά τη διεξαγωγή δοκιμών δείκτη Bellier, το δείγμα φυτικού ελαίου πρώτα σαπωνοποιήθηκε χρησιμοποιώντας διάλυμα Αιθανόλης ΚΟΗ. Το διάλυμα ΚΟΗ είναι διάλυμα υδροξειδίου του καλίου. Τα διαλελυμένα λιπαρά οξέα στη συνέχεια αφήνονται να ψυχθούν. Κατόπιν προσδιορίζεται η θερμοκρασία στην οποία αρχίζουν να καθιζάνουν τα λιπαρά οξέα. Ο δείκτης Bellier αναφέρεται στη θερμοκρασία στην οποία αρχίζουν να καθιζάνουν τα άλατα λιπαρών οξέων. Δηλαδή, η θερμοκρασία στην οποία λαμβάνει χώρα το ίζημα θεωρείται ο δείκτης Bellier.

Οι δείκτες Bellier χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 1900 για να καταλάβουν πόσο αγνό ελαιόλαδο είναι.

Στο Ανακοινωθέν για την Υποχρεωτική Εφαρμογή του Αναθεωρημένου Προτύπου Ελαιολάδου TS 2004 (Ανακοίνωση αριθ.: 341 / 2004) που εκδίδεται από την Υφυπουργό Εξωτερικού Εμπορίου της 21, ο προσδιορισμός του δείκτη Bellier διεξάγεται σύμφωνα με το πρότυπο TS 5048 και το αποτέλεσμα είναι Εξηγείται ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις τιμές που δίνονται στον πίνακα που παρουσιάζει τις ιδιότητες. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, οι μέθοδοι παραγωγής και οι μέθοδοι παραγωγής ελαιολάδου, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ελαιολάδου, φυσικού, ραφιναρισμένου και Riviera, είναι τρεις κατηγορίες και ο δείκτης Bellier για το φυσικό ελαιόλαδο πρέπει να είναι το πολύ 17,0.

Μεταξύ των φυσικών αναλύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο των αναλύσεων τροφίμων, οι δοκιμασίες δείκτη Bellier εκτελούνται σε εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 από εγχώριους και ξένους οργανισμούς διαπίστευσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα γίνονται πιο αντικειμενικά και αξιόπιστα.

Τα εργαστήρια αυτά συμμορφώνονται με τις αποδεκτές μεθόδους δοκιμών και τα κριτήρια δοκιμής, ακολουθούν επιστημονικές έρευνες και εφαρμόζουν τα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς στις σπουδές τους. Οι δοκιμές δείκτη Bellier βασίζονται στα ακόλουθα πρότυπα:

  • TS 5048 Φυτικά έλαια - Προσδιορισμός δείκτη Bellier

Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει μέθοδο προσδιορισμού του δείκτη Bellier σε φυτικά έλαια.

Οι δοκιμές σε εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση ευαίσθητων συσκευών και υπό την επίβλεψη έμπειρων εργαζομένων.