αποστολή ve όραμα

Αποστολή και όραμα
Αποστολή και όραμα

Η αποστολή μας ως EuroLab είναι η εξής:

 • Να ανταποκριθεί στις δοκιμές, τις μετρήσεις και τις αναλύσεις που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε διάφορους τομείς στις μελέτες έρευνας και ανάπτυξης, με προηγμένο εξοπλισμό και τελευταίες τεχνολογικές μεθόδους.
 • Να είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο με εκπαιδευμένους, έμπειρους και ειδικευμένους υπαλλήλους, υποδομές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
 • Να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κόσμο και να στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη των στελεχών και των εργαζομένων στο προσωπικό.
 • Να έχει μια κατανόηση που συνεχώς ανανεώνεται και βελτιώνεται από τεχνική άποψη και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ανεξάρτητη, αμερόληπτη και εμπιστευτική προσέγγιση.
 • Να παρέχουμε γρήγορες, έγκαιρες και ποιοτικές υπηρεσίες μέτρησης και ανάλυσης στους οργανισμούς που εξυπηρετούμε, με κατάλληλες μεθόδους, συσκευές και εξειδικευμένο προσωπικό, και με μια καλή επαγγελματική εργασία και τεχνική πρακτική.
 • Να υποστηρίξει τις έρευνες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στην επιστήμη και τα έργα που εκτελούνται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς
 • Σε όλα τα έργα μας Λειτουργία σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO / IEC 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης
 • Παροχή προϋποθέσεων για να αποδείξουμε την ικανότητά μας στις υπηρεσίες δοκιμών, μέτρησης, ανάλυσης και βαθμονόμησης

Το όραμά μας ως EuroLab είναι το εξής:

 • Να δημιουργηθούν βιώσιμες υποδομές που να επιτρέπουν την έρευνα και τις μελέτες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιστημονικών μελετών
 • Συμμετοχή σε έργα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εγχώριας και ξένης συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και βελτιώνοντας την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.
 • Να είναι πρωτοπόρος και προτιμώμενο εργαστήριο σε εγχώριους και ξένους τομείς σε όλους τους τομείς που υπηρετούμε
 • Εργαστηριακές μελέτες στον τομέα να έρχονται στο μυαλό πρώτα και να είναι η πρώτη προτιμώμενη εταιρεία
 • Φροντίζοντας για τους ανταγωνιστές και πάντα προσπαθώντας να προχωρήσουμε μπροστά τους και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών