αυτοκινήτων Benchmarks

αυτοκινήτων
αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίστηκαν οι τομείς που έπρεπε να ευθυγραμμιστούν με την τεχνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένες ρυθμίσεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών που παράγονται στη χώρα μας.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι επίσης ένας τομέας που υποχρεούται να συμμορφώνεται με την τεχνική νομοθεσία και το τουρκικό ινστιτούτο τυποποίησης έχει αναλάβει την ευθύνη της προετοιμασίας της υποδομής για δοκιμές και αναλύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών εργαστηρίων προκειμένου να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια και πρότυπα που απαιτούνται από τις οδηγίες της ΕΕ.

Η ενίσχυση της φυσικής υποδομής όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε καμπή στις προσπάθειες αυτές. Το έργο αυτό οδήγησε στη δημιουργία εργαστηρίων δοκιμών που απαιτούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα οποία συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε στον τομέα αυτό μια δομή που επικεντρώνεται κυρίως στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και στην εποπτεία της αγοράς.

Τα διαπιστευμένα εργαστήρια από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης παρέχουν υψηλής ποιότητας, γρήγορες και αξιόπιστες εργαστηριακές υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για την κάλυψη των αναγκών των κατασκευαστών, των υπηρεσιών και όσων έχουν ανάγκη.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας πολύ ευρύς τομέας και έχει ως στόχο τη μείωση των πιθανών κινδύνων και τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων με εργαστηριακές υπηρεσίες. Τα εργαστήρια πρέπει να παρέχουν ανεξάρτητες, αυστηρές, γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι δημόσιες επιχειρήσεις ασφάλειας, οι εταιρείες παραγωγής, οι εταιρείες χρηματοδότησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τελικά οι καταναλωτές δεν υποφέρουν από ασφάλεια ζωής και οικονομικές απώλειες.

Τα εργαστήρια που θα διεξάγουν δοκιμές για την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις TS EN ISO / IEC 17025 για τα εργαστήρια βαθμονόμησης και δοκιμών ή να έχουν πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με το παρόν πρότυπο.